Kommunal och regional kvalitetsledning

En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet

Från och med hösten 2019 hålls kursen Kommunal kvalitetsledning i Sandholm Associates och SIQ regi. Under många år har Professor Bo Edvardsson från Karlstad Universitet hållit i kursen tillsammans med DO & Partner AB. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan bedrivas inom en kommunal och regional verksamhet. Vårens utbildningsomgång startar den 12 mars. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda den kommunala och regionala sektorn en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling. Utbildningen skall förmedla kunskaper om och förståelse för modern  förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus. Utbildningsprogrammet är anpassat för att ge gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel att tillämpa i kommunal verksamhet för att nå god tillfredsställelse hos kommuninnevånarna samt god kostnadseffektivitet.

En central del i utbildningen är erfarenhetsutbyte med fokus på organisering, ledning och uppföljning av kvalitetsarbete i olika praktiker och diskussion kring villkor för att lyckas. Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna kritiskt bedöma vilka insatser som fordras inom den egna verksamheten samt kunna stödja och leda ett resultatinriktat förändrings­ och förbättringsarbete. Läs mer om kursen i kursbroschyren

Upplägg och tid

Modul 1 –  12-13 mars 2020

Ger en praktisk översikt av modern kvalitetsutveckling och kommunal kvalitetsledning. Översikten tar upp centrala begrepp såsom kund­ och medborgarorientering, tjänst, värdeskapande samt kvalitetsmätning. Och om hur man leder och styr kvalitetsutveckling med värderingar.

Modul 2  –  27-28 april 2020.

SIQs Management modell och träning i att se hela verksamheten. Introduktion till Lean. Träning i verkningsfulla verktyg för att identifiera slöserier och skapa mervärde för de man är till för.

Modul 3  –  1-2 juni 2020

Kvalitetsutveckling genom processorientering och kartläggning av kärn­ och stödprocesser. Kvalitetsarbete i politiskt styrda organisationer. Jämförelser som ett förbättringsverktyg. Hinder och framgångsvägar. Nationella och internationella utblickar.

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår fika, luncher, välkomstmingel och dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs i Sandholm Associates utbildningslokaler på Tegnergatan 40 i centrala Stockholm (gångavstånd från Stockholms Centralstation).

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Bekräftelse erhålls i samband med anmälan. Kallelse skickas ut 14 dagar innan kursstart och inför varje modul. Anmälan är bindande.

Logi

Ni bokar själv ert boende. Hotell i närheten som Sandholm Associates har avtal med är Hotell Tegnérlunden och Hotell Micro. Micro är ett lite enklare hotell med fönsterlösa rum i samma byggnad som Hotell Tegnérlunden. Uppge avtalskod SAND vid bokningen så erhålls 18% respektive 15 % rabatt på dagspriset.

Rekommendation är att boka boende i samband med anmälan till kurs för att försäkra er om boende.


Anmälan