Kommunal och regional kvalitetsledning

En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete.”
Staffan Isling, VD SKR

Sveriges kommuner och regioner står inför många utmaningar. Ge dig själv den förståelsen och de verktyg som hjälper dig att på det mest effektiva sättet bidra till verksamhetens framgång! Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Ladda ned pdf om kursen.

Utbildningen hösten 2021 startar den 4-5 oktober 2021.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet samt medarbetare verksamma i den kommunala eller regionala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda de kommunala och regionala sektorerna en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ska ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet.

Deltagarna lär sig hur kvalitetsrelaterade metoder och verktyg kan användas för att utveckla en verksamhets förmåga att möta medborgarnas behov och förväntningar. Fokus ligger även på hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan etableras inom en kommun eller region.

Utbildningen syftar även till att skapa erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan personer som leder kvalitets- och förbättringsarbete inom olika organisationer.

Upplägg och tid

Modul 1   Kvalitetsutveckling – från strategi till operativt arbete, 4-5 oktober 2021

Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en kommunal eller regional organisation. Vi diskuterar hur medborgarnas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras. Deltagarna ges dessutom en överblick avseende relevanta kvalitetskoncept och -metoder samt insikter om vad de framgångsrika verksamheterna gör. Vi ser även på hur ett välfungerande kvalitetsarbete påverkar hållbarhet, välfärd och digitalisering. Fokus ligger dessutom på hur ett framgångsrikt kvalitetsarbete kan bedrivas i en politiskt styrd organisation.
Kursledare: Lars Sörqvist och Mats Deleryd

Modul 2   Praktiskt förbättringsarbete, 29-30 november 2021

I denna modul fördjupar vi oss i verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Deltagarna lär hur ett förbättringsarbete med tydliga roller kan organsiaeras i en verksamhet samt vilka kompetenser som krävs för att framgång ska nås. Vi diskuterar även vad ett ledarskap för ständiga förbättringar innebär samt hur ett sådant ledarengagemang kan byggas. Modulen ger även grundläggande kunskaper om arbete med problemlösning, processutveckling och innovativ utveckling på operativ nivå med avsikt att snabbt nå mätbara effekter och resultat i form av minskade kvalitetsbristkostnader och nöjdare medborgare. Här ingår även ett antal verktyg och metoder som används i ett faktabaserat förbättringsarbete.
Kursledare: Marita Bergendahl och Lars Sörqvist

Modul 3    Kvalitetsutveckling – Hållbar framgång, 7-8 februari 2022

I den tredje och sista modulen fokuserar vi på hur ett kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas i en verksamhet samt hur detta arbete kan utvärderas och förbättras. Som grund för detta använder vi SIQ Management modell. Genom diskussioner och övningar lär sig deltagarna hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan byggas upp och ständigt utvecklas. Fokus ligger även på att lära hur kvalitet kan mätas och följas upp på olika sätt samt hur tydliga processer kan etableras i en verksamhet. Vi fokuserar särskilt på självskattningsverktyget SIQ Framgångsinsikt och hur man arbetar med att nå hållbar framgång.
Kursledare: Annette Björnson, Anne-Charlotte Holmgren och Anders Fundin

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår fika, luncher, välkomstmingel och dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs om möjligt i SIQs lokaler i Göteborg. Det är dessutom möjligt att medverka online via Zoom då vi kommer att genomföra utbildning i hybridform för att ge deltagarna möjlighet att välja vad som passar bäst. 

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Anmälan

Anmäl dig på http://www.siq.se/utbildningar/kommunal-kvalitetsledning/. Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse och ett utförligt program i god tid före kursstart samt inför varje modul.

Frågor

Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna oss på SIQ, e-post siq@siq.se, telefon 031-723 17 00 eller Sandholm Associates, e-post sandholm@sandholm.se, telefon 08-755 59 90.

Logi

Ni bokar själva ert boende.