Kommunal och regional kvalitetsledning

En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet

Från och med hösten 2019 hålls kursen Kommunal kvalitetsledning i Sandholm Associates och SIQ regi. Under många år har Professor Bo Edvardsson från Karlstad Universitet hållit i kursen tillsammans med DO & Partner AB. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse för hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan bedrivas inom en kommunal och regional verksamhet. Hösten utbildning startar den 24 september och kommer att hållas hos SIQ i Göteborg.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda den kommunala och regionala sektorn en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling. Utbildningen skall förmedla kunskaper om och förståelse för modern  förvaltningsutveckling med kvalitetsbegreppet som verktyg och med medborgarnas behov och intressen i fokus. Utbildningsprogrammet är anpassat för att ge gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel att tillämpa i kommunal verksamhet för att nå god tillfredsställelse hos kommuninnevånarna samt god kostnadseffektivitet.

En central del i utbildningen är erfarenhetsutbyte med fokus på organisering, ledning och uppföljning av kvalitetsarbete i olika praktiker och diskussion kring villkor för att lyckas. Deltagarna skall efter genomgången utbildning kunna kritiskt bedöma vilka insatser som fordras inom den egna verksamheten samt kunna stödja och leda ett resultatinriktat förändrings­ och förbättringsarbete. Läs mer om kursen i kursbroschyren

Upplägg och datum

MODUL 1: 24-25 SEPTEMBER 2020
Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en kommunal eller regional organisation. Vi diskuterar hur medborgarnas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras.. Deltagarna ges dessutom en överblick avseende relevanta kvalitetskoncept och -metoder samt insikter om vad de framgångsrika verksamheterna gör. Vi ser även på hur ett välfungerande kvalitetsarbete påverkar hållbarhet, välfärd och digitalisering. Fokus ligger dessutom på hur ett framgångsrikt kvalitetsarbete kan bedrivas i en politiskt styrd organisation.

MODUL 2: 12-13 NOVEMBER 2020
I denna modul fördjupar vi oss i hur ett kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas i en verksamhet samt hur detta arbete kan utvärderas och förbättras. Som grund för detta använder vi SIQ Management modell. Genom diskussioner och övningar lär sig deltagarna hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan byggas upp och ständigt utvecklas. Fokus ligger även på att lära hur kvalitet kan mätas och följas upp på olika sätt samt hur tydliga processer kan etableras i en verksamhet.

MODUL 3: 7-8 DECEMBER 2020
Den tredje och sista modulen fokuserar på verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Deltagarna lär hur ett förbättringsarbete med tydliga roller kan organiseras i en verksamhet samt vilka kompetenser som krävs för att framgång ska nås. Under denna modul ges även kunskaper om ett antal verktyg och metoder som använd vid faktabaserad problemlösning, processutveckling och innovativ utveckling. Vi diskuterar även vad ett ledarskap för ständiga förbättringar innebär samt hur ett sådant ledarengagemang kan byggas. Avslutningsvis fokuserar vi på hur deltagarna ska utveckla en strategisk och taktisk plan för kvalitetsutveckling i den egna verksamheten.

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår fika, luncher, välkomstmingel och dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs i anslutning till SIQs lokaler på Drakegatan 6 i Göteborg som är belägna knappt 20 minuters promenad från Göteborgs Central-Nils Ericsson Terminalen,

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Anmälan

Anmäl dig på http://www.siq.se/utbildningar/kommunal-kvalitetsledning/. Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse och ett utförligt program i god tid före kursstart samt inför varje modul.

Frågor

Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna oss på SIQ, e-post siq@siq.se, telefon 031-723 17 00 eller Sandholm Associates, e-post sandholm@sandholm.se, telefon 08-755 59 90.

Logi

Ni bokar själva ert boende. Vill ni ha tips på hotell i närområdet, kontakta gärna SIQ på telefon 031-723 17 00.