Kommunal och regional kvalitetsledning

En utbildning med fokus på verkningsfullt kvalitetsarbete i kommunal och regional verksamhet

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete.”
Staffan Isling, VD SKR

Sveriges kommuner och regioner står inför många utmaningar. Ge dig själv den förståelsen och de verktyg som hjälper dig att på det mest effektiva sättet bidra till verksamhetens framgång! Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som arbetar med kvalitet och kvalitetsutveckling. pdf om kursen

Utbildningen våren 2021 startar den 8-9 mars 2021.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer och ledare, kvalitetsledare/strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsansvariga inom kommunal och regional verksamhet samt medarbetare verksamma i den kommunala eller regionala ledningen. Deltagarantalet är begränsat.

Syfte

Syftet med utbildningen är att erbjuda de kommunala och regionala sektorerna en anpassad och kvalificerad utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ska ge kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet.

Deltagarna lär sig hur kvalitetsrelaterade metoder och verktyg kan användas för att utveckla en verksamhets förmåga att möta medborgarnas behov och förväntningar. Fokus ligger även på hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan etableras inom en kommun eller region.

Utbildningen syftar även till att skapa erfarenhetsutbyte och bygga nätverk mellan personer som leder kvalitets- och förbättringsarbete inom olika organisationer.

Upplägg och tid

Modul 1 – 8-9 mars 2021

Denna modul ger förståelse för en modern ledning av kvalitets- och förbättringsarbete samt hur denna kan tillämpas inom en kommunal eller regional organisation. Vi diskuterar hur medborgarnas behov på bästa sätt kan mötas samt hur verksamhetens kvalitetsbristkostnader kan reduceras. Deltagarna ges dessutom en överblick avseende relevanta kvalitetskoncept och -metoder samt insikter om vad de framgångsrika verksamheterna gör. Vi ser även på hur ett välfungerande kvalitetsarbete påverkar hållbarhet, välfärd och digitalisering. Fokus ligger dessutom på hur ett framgångsrikt kvalitetsarbete kan bedrivas i en politiskt styrd organisation.
Kursledare: Lars Sörqvist och Mats Deleryd

Modul 2 – 21-22 april 2021

I denna modul fördjupar vi oss i hur ett kvalitetsarbete kan organiseras, drivas och ledas i en verksamhet samt hur detta arbete kan utvärderas och förbättras. Som grund för detta använder vi SIQ Management modell. Genom diskussioner och övningar lär sig deltagarna hur ett verkningsfullt kvalitetsarbete kan byggas upp och ständigt utvecklas. Fokus ligger även på att lära hur kvalitet kan mätas och följas upp på olika sätt samt hur tydliga processer kan etableras i en verksamhet.
Kursledare: Annette Björnson och Anne-Charlotte Holmgren

Modul 3 – 17-18 maj 2021

Den tredje och sista modulen fokuserar på verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Deltagarna lär hur ett förbättringsarbete med tydliga roller kan organiseras i en verksamhet samt vilka kompetenser som krävs för att framgång ska nås. Under denna modul ges även kunskaper om ett antal verktyg och metoder som använd vid faktabaserad problemlösning, processutveckling och innovativ utveckling. Vi diskuterar även vad ett ledarskap för ständiga förbättringar innebär samt hur ett sådant ledarengagemang kan byggas. Avslutningsvis fokuserar vi på hur deltagarna ska utveckla en strategisk och taktisk plan för kvalitetsutveckling i den egna verksamheten.
Kursledare: Marita Bergendahl, Lars Sörqvist och Anders Fundin

Kursavgift

Kursavgiften per deltagare är 24.900 kronor, exklusive moms. I avgiften ingår fika, luncher, välkomstmingel och dokumentation.

Plats

Utbildningen genomförs i Sandholms lokaler på Tegnérgatan 40 i centrala Stockholm, vilka är belägna 10-15 minuters promenad från Centralstationen/T-centralen.

Kursintyg

Ett kompetensbevis i form av kursintyg kommer att utfärdas efter genomgången utbildning.

Anmälan

Anmäl dig på http://www.siq.se/utbildningar/kommunal-kvalitetsledning/. Anmälan är bindande. Du får en bekräftelse och ett utförligt program i god tid före kursstart samt inför varje modul.

Frågor

Har du frågor kring utbildningen, kontakta gärna oss på SIQ, e-post siq@siq.se, telefon 031-723 17 00 eller Sandholm Associates, e-post sandholm@sandholm.se, telefon 08-755 59 90.

Logi

Ni bokar själva ert boende.