Hypotestest och Regression

39.400 kr


Att jämföra resultat, ta reda på vad som påverkar och nå säkrare beslut

I hypotestest – och regressionsutbildningen lär du dig att se och förstå om skillnader och samband är verkliga eller beror på slumpen. Att göra antaganden om orsaker till skillnader utan att testa hypotesen kan leda till allvarliga och felaktiga beslut. Kursen ger kunskaper och träning i att, med hjälp av hypotestest, jämföra olika data och komma fram till säkrare slutsatser om skillnaderna. I förbättringsarbete är det viktigt att få fram vilka orsakssamband som har störst betydelse, exempelvis när man ska lösa ett problem eller effektivisera en process. Med hjälp av regressionsanalys eller multipel regression, undersöks hur starka olika orsakssamband är och vad som har störst inverkan på resultaten i enskilda processer för att kunna sätta in åtgärder och resurser där de har störst effekt.
Tonvikten ligger på praktiska tillämpningar och arbete med verkliga praktikfall.

Syfte
Att få kunskaper om och lära sig använda hypotestest och regression som hjälp för att få fram bättre beslutsunderlag. Att efter kursen kunna använda metoderna praktiskt och kunna visa riktigheten i analysen för andra personer.

Innehåll
– Graphical summary
– Test för normalfördelning
– Konfidensintervall
– Paretodiagram
– Är den en verklig skillnad eller kan skillnaden förklaras av slumpen?
– Olika hypotestester: 1-sample z, 1-sample t, 2-sample t, paired-t, 1-variance, 2-variances, 1-proportion och 2-proportions
– Jämförelse mellan fler än två grupper: ANOVA, ANOM och general linear model
– Power and sample size
– Chi-Square Goodness-of-Fit Test
– Samband mellan variabler
– Vad orsakar resultatet och hur stor inverkan har olika faktorer?
– Enkel regression med linjärt och kvadratiskt samband
– Hur bra är modellen: Förklaringsgrad, medelfel, residualer
– Residualanalyser
– Konfidensintervall vid regression
– Multipel regression
– Tillämpning på kundundersökningar

Övrig info
I utbildningen varvas teorigenomgångar med praktiska praktikfall, diskussioner och grupparbeten. Fokus i utbildningen ligger inte på matematiska härledningar utan på analyser av verkliga praktikfall. Genomgående används programmet Minitab. Samtliga praktikfall finns noga dokumenterade i kurslitteraturen, vilket underlättar inlärning och repetition.

Egen dator med programvaran Minitab ska tas med till kursen. Programmet ingår inte i kursavgiften. Sandholm Associates har ett begränsat antal datorer för lån under kursdagarna, alternativt uthyrning under hela kurstiden. Minitab kan installeras i en gratis 30-dagars version.

Block information kursstart hösten 2021:
Block 3: 15 december
Block 4: 26 januari (online via Zoom)
Block 5: 23 februari
Block 6: 15-16 mars (online via Zoom)
Block 7: 4-5 april

Kursplats
Tre block genomförs på Tegnérgatan 40 och två online via Zoom

Produktblad
HypotestestochRegression.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: HYP Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som har behov av att analysera och tolka data för att få fram bättre och mer faktabaserade beslutsunderlag, till exempel förbättringsledare, controllers och analytiker.

Dokumentation
Kompendiet Praktisk statistik del 2 av Jörgen Gustavsson.

Produktblad
HypotestestochRegression.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm