Leansamordnarutbildning

49.800 kr


Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättrings- och processutvecklingsarbete enligt Lean

Utbildningen ger kunskap om hur man leder och samordnar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. För att utveckla en verksamhets processer krävs att alla medarbetare aktivt arbetar med ständiga förbättringar och tillsammans strävar efter att utveckla förmåga skapa kundvärde och eliminera slöserier. Centralt är då att genomföra värdeflödesanalyser för att lägga grund för ett framtida mer värdeskapande flöde samt och öka både yttre och inre effektivitet. För att lösa problem på ett evidensbaserat sätt behövs även goda kunskaper avseende problemlösning, kunskaper som erhålls från Sex Sigma. En viktig framgångsfaktor i processutvecklingsarbetet är att det i varje organisatorisk enhet finns kompetenta Leansamordnare som leder och samordnar det lokala förbättringsarbetet. Vid mer omfattande transformationen mot Lean behövs dock även stöd från välutbildade Leanledare som behärskar alla verktyg och tekniker inom Lean. Utan lokala Leansamordnare är det dock svårt att förankra förbättringsarbete i hela verksamheten.

Syfte
Att ge förståelse för Leans principer samt hur en verksamhet kan utvecklas mot Lean. Deltagarna ges även gedigna kunskaper om olika metoder och verktyg som används då ett effektivt förbättringsarbete ska drivas i en verksamhet.

Innehåll
– Kundorienterad verksamhetsutveckling med fokus på resultat
– Processbegreppet och processorientering
– Identifiera, avgränsa och kartlägga processer
– Introduktion till Lean och flödesutveckling
– Transformation av processer
– Förbättring och utveckling av processer
– Processers ändamålsenlighet och styrning
– Lednings- och produktionssystem
– Processledning
– Roller och ansvar i processer
– Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
– Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
– Åtta former av slöseri
– Balansering av flöden
– Införande av takttid
– Dragande- och tryckande system
– Ställtidsreduktion
– Hantera variationer
– Resurs- och flödeseffektivitet
– Minskad partistorlek och enstycksflöde
– Förbättringsprocessen i Sex Sigma – DMAIC
– Definiera och avgränsa förbättringsprojekt
– Fastställa kvalitetsbristkostnader, upprätta business case och sätta mål
– Processmått och resultatmått
– Faktabaserat förbättringsarbete och framtagning av mätplan
– Orsaksanalys och evidensbaserad problemlösning
– Grundläggande problemlösnings- och förbättringsverktyg

Övrig info
Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Deltagarna kommer även att få hemuppgifter mellan blocken.

Kurstillfällen kurstart våren 2022
Block 1: 28-30 mars (Processer och processledning)
Block 2: 28-29 april (Värdeflödesanalys och processutveckling del1)
Block 3: 2-3 juni (Värdeflödesanalys och processutveckling del 2)
Block 4: 12-14 september (Problemlösning med förbättringsverktyg)

Kurstillfällen kurstart hösten 2022
Block 1: 19-21 september (Processer och processledning)
Block 2: 20-21 oktober (Värdeflödesanalys och processutveckling del1)
Block 3: 14-16 november (Problemlösning med förbättringsverktyg)
Block 4: 12-13 (Värdeflödesanalys och processutveckling del 2)

Kursplats
Tegnérgatan 40

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Artikelnr: LNSAM Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder eller kommer att leda verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. Kursen riktar sig till såväl varu- som tjänsteproducerande organisationer.

Dokumentation
Böcker:
Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
Lära sig se av Mike Rother och John Shook

Kompendier:
Sex Sigma förbättringar av Lars Sörqvist

PDF av visade ppt-bilder

Produktblad
Leansamordnarutbildning.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm