Praktisk statistik

63.800 kr


Ett utbildningsprogram om bättre beslutsfattande med moderna metoder

I utbildningen Praktisk statistik får du genuina kunskaper och träning i att använda statistisk analys för att på ett effektivt sätt få fram bättre och säkrare beslutsunderlag. Tonvikten ligger på praktiska tillämpningar och vi arbetar hela tiden utifrån verkliga praktikfall. På alla nivåer i företag och organisationer fattar man beslut som baseras på fakta. Idag är det relativt lätt att använda statistiska metoder för att analysera och tolka data och på så sätt få fram bättre beslutsunderlag. Samtidigt finns mycket att tjäna på att komma fram till just de beslut som är effektivast när man ska förbättra och effektivisera processer, lösa problem osv. Med datorstöd kan man använda helt andra angreppssätt än i traditionell statistik, beräkningarna sköts av datorprogram (Minitab), så att användarna kan fokusera mer på analys och tolkning av data. Ett utbildningsprogram om bättre beslutsfattande med moderna metoder 
I utbildningen Praktisk statistik får du genuina kunskaper och träning i att använda statistisk analys för att på ett effektivt sätt få fram bättre och säkrare beslutsunderlag. Tonvikten ligger på praktiska tillämpningar och vi arbetar hela tiden utifrån verkliga praktikfall. På alla nivåer i företag och organisationer fattar man beslut som baseras på fakta. Idag är det relativt lätt att använda statistiska metoder för att analysera och tolka data och på så sätt få fram bättre beslutsunderlag. Samtidigt finns mycket att tjäna på att komma fram till just de beslut som är effektivast när man ska förbättra och effektivisera processer, lösa problem osv. Med datorstöd kan man använda helt andra angreppssätt än i traditionell statistik, beräkningarna sköts av datorprogram (Minitab), så att användarna kan fokusera mer på analys och tolkning av data.

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna tillämpa metoderna i praktiskt arbete och kunna visa riktigheten i metodiken för andra personer.

Innehåll
– Vad är brus och vad är avviker från det normala
– Slumpmässiga och systematiska variationer
– Utvärdering av nyckeltal i tidsföljd, I-mR Chart, Xbar-R Chart, P Chart
– Estimate och stages
– Vilken är vår förmåga att klara kundernas krav?
– Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
– Graphical summary och enkla normalföredelningstester
– Är den en verklig skillnad eller kan skillnaden förklaras av slumpen?
– Hypotestester: 1-sample t, 2-sample t, paired-t, 1-variance, 2-variances, 1-proportion & 2-proportions
– Jämförelse mellan fler än två grupper: ANOVA, ANOM och general linear model
– Power and sample size
– Chi-Square Goodness-of-Fit Test
– Samband mellan variabler, vad orsakar resultatet och hur stor inverkan har olika faktorer?
– Enkel regression med linjärt och kvadratiskt samband
– Residualanalyser
– Multipel regression
– Tillämpning på kundundersökningar
– MSA/Gage R&R
– Design of Experiement (DOE)

Produktblad
Praktiskstatistik.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: PS Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som har behov av att analysera och tolka data för att få fram bättre och mer faktabaserade beslutsunderlag, till exempel förbättringsledare, processingenjörer, controllers och analytiker.

Dokumentation
Kompendierna Praktisk statistik del 1 och 2 av Jörgen Gustavsson samt papperskopior på vidase ppt-bilder

Produktblad
Praktiskstatistik.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

I utbildningen varvas teorigenomgångar med praktiska case, diskussioner och grupparbeten. Fokus i utbildningen ligger inte på matematiska härledningar utan på analyser av verkliga praktikfall. Genomgående används programmet Minitab. Samtliga praktikfall finns dokumenterade steg för steg i kurslitteraturen, vilket underlättar inlärning och repetition.

Egen dator med programvaran Minitab ska tas med till kursen. Programmet ingår inte i kursavgiften. Vid behov kan Sandholm Associates bistå med en dator under kursen. För att säkerställa tillgång till dator ska den bokas i förväg.

Blockinformation kursstart våren 2020:
Block 1: 20 mars
Block 2: 23-24 april
Block 3: 20 maj
Block 4: 11-12 juni
Block 5: 25-26 augusti
Block 6: 25 september
Block 7: 22-23 oktober
Block 8: 24 november

Utbildningsort

Stockholm