Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)

18.800 kr


En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg

I denna utbildning får du god förståelse för förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kun-skaper om systematisk problemlösningsmetodik och grundläggande förbättringsverktyg. Under kursen följer vi förbättringsarbetets naturliga steg och börjar med att lära oss att de-finiera och avgränsa ett problem samt att ta fram den fakta som krävs för att en bra lösning ska kunna utvecklas. Därefter går vi vidare och fördjupar oss i hur man genomför rotorsaksanalyser samt fastställer och verifierar verkningsfulla åtgärder. Slutligen lär vi hur dessa åtgärder implementeras, säkras och följs upp. För att förbättringsarbetet ska lyckas behövs goda kunskaper om effektiva förbättringsverktyg och hjälpmedel, vilket denna utbildning ger dig. Utbildningen leder till Yellow Belt-kompetens i enlighet med Sex Sigma. En kurs om faktabaserat förbättringsarbete och verkningsfulla förbättringsverktyg 
I denna utbildning får du god förståelse för förbättringsarbete enligt Sex Sigma samt kun-skaper om systematisk problemlösningsmetodik och grundläggande förbättringsverktyg. Under kursen följer vi förbättringsarbetets naturliga steg och börjar med att lära oss att de-finiera och avgränsa ett problem samt att ta fram den fakta som krävs för att en bra lösning ska kunna utvecklas. Därefter går vi vidare och fördjupar oss i hur man genomför rotorsaksanalyser samt fastställer och verifierar verkningsfulla åtgärder. Slutligen lär vi hur dessa åtgärder implementeras, säkras och följs upp. För att förbättringsarbetet ska lyckas behövs goda kunskaper om effektiva förbättringsverktyg och hjälpmedel, vilket denna utbildning ger dig. Utbildningen leder till Yellow Belt-kompetens i enlighet med Sex Sigma.

Syfte
Att ge kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel som används i ett resultatinriktat förbättringsarbete. Deltagarna ska efter genomförd utbildning självständigt kunna driva enklare för-bättringsprojekt och under mentorskap av en Black Belt även kunna hantera mer komplicerad problemlösning.

Innehåll
• Introduktion till kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling
• Ekonomisk potential, kvalitetsbristkostnader och kundrelaterade förbättringsmöjligheter
• Sex Sigma och Lean – bakgrund och innebörd
• Förbättringsarbetets organisation – roller och ansvar
• Ledarskap för ständiga förbättringar
• Att identifiera förbättringsmöjligheter och välja strategiskt viktiga förbättringsprojekt
• Planera och leda mindre förbättringsprojekt
• Definiera och avgränsa förbättringsprojekt
• Ta fram business case och förstå kundernas behov
• Kartlägga och förstå bakomliggande processer
• Identifiera kritiska faktorer, ta fram en mätplan och genomföra mätningar
• Rotorsaksanalys genom orsaksnedbrytning
• Grundläggande problemlösnings- och förbättringsverktyg
• Att identifiera, välja och validera lösningar
• Genomföra åtgärder och leda den förändring som uppstår
• Följa upp, säkra och rapportera resultat

Produktblad
Problemlosningmedforbattringsverktyg.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: PFV Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer i olika funktioner som deltar eller ska delta i systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete.

Dokumentation
Boken Ständiga Förbättringar av Lars Sörqvist, kompendiet Sex Sigma förbättringar samt Pdf kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Problemlosningmedforbattringsverktyg.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner.
Efter genomförd utbildning blir deltagarna diplomerade som Sex Sigma Yellow Belt.
Denna utbildning ger tillsammans med kursen Statistisk processanalys en Sex Sigma Green Belt-kompetens.

Kursen ges i Stockholm, Tegnergatan 40 eller online via Zoom

Utbildningsort

Stockholm