Processer och processledning

19.800 kr


En kurs om att identifiera, processorientera och styra verksamhetens processer

Allt arbete i en organisation bedrivs i processer. För alla processer gäller att de ska vara ändamålsenliga och värdeskapande. Alla processer måste även styras på ett sätt som leder fram till goda resultat. För att så ska kunna ske krävs ett systematiskt processutvecklingsarbete där verksamhetens processer ständigt analyseras, förbättras och transformeras med sikte på nya mer effektiva flöden. Centralt i processabetet är dessutom att verksamhetens processer måste ledas. För detta krävs tydliga roller och ansvar.

Syfte
Att ge kunskaper om hur man kan arbeta framgångsrikt med att utveckla och leda en verksamhets processer så att det levererade kundvärdet ökar samtidigt som den nödvändiga resursåtgången minskar. Avsikten med denna kurs är att ge en överblick och helhetsbild av hur man kan arbeta med att processorientera och leda verksamheten via dess processer.

Innehåll
– Kundorienterad verksamhetsutveckling med fokus på resultat
– Processbegreppet och processorientering
– Identifiera, avgränsa och kartlägga processer
– Processanalys
– Introduktion till Lean och flödesutveckling
– Transformation av processer
– Förbättring och utveckling av processer
– Innovation och nytänkande i processen
– Processers ändamålsenlighet och styrning
– Lednings- och produktionssystem
– Processledning
– Roller och ansvar i processen
– Genomförande av simulering av flödestransformation genom Leanspel

Övrig info
Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. I dag tre genomför en simuleringsövning i form av ett Leanspel.

Kursplats
Tegnérgatan 40

Produktblad
Processledningochprocessutveckling.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Artikelnr: POL Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med att utveckla och/eller leda verksamhetens processer så som processutvecklare, processägare, förbättringscoacher, verksamhetsutvecklare eller motsvarande.

Dokumentation
Boken Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
PDF på visade ppt-bilder.

Produktblad
Processledningochprocessutveckling.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm