Standardiserat arbete och effektiva ledningssystem

12.700 kr

En kurs om att skapa en välfungerande och effektiv systematik i verksamhetens processer samt hur vi ständigt kan förbättra dessa

Kursen ger kunskaper om hur man för in och utvecklar standardiserade och enhetliga arbetssätt i verksamhetens kritiska processer. Utgångspunkten för ett bra system är att förstå processen samt de kundkrav som är av vikt för att nå framgång. Att upprätta ett lednings- eller verksamhetssystem handlar om att säkerställa att viktiga arbetsuppgifter alltid utförs på bästa möjliga sätt. Detta är en del av verksamhetens kvalitetssäkringsarbete då man upprättar ett ledningssystem enligt standarden ISO 9001, men det är också en viktig del i organisationens förbättringsarbete med avsikt att säkra genomförda förändringar och styra arbetet på den nya förbättrade nivån. Inom Leankonceptet talar man om att upprätta ett produktions- eller utförandesystem. Då Sex Sigmas DMAIC-modell används för problemlösning säkras på motsvarande sätt uppnådda resultat i modellens styrfas. Gemensamt är att det handlar om att standardisera och säkra arbetet så att inga avvikelser uppstår från vad som är avsett. Samtidigt måste dock detta robusta och standardiserade system var flexibelt och agilt för att tillåta förbättring och utveckling.

Nollställ
Artikelnr: ELS Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge kunskaper om hur man upprättar och underhåller ett effektivt lednings- eller verksamhetssystem med syfte att ständigt förbättra.

Innehåll
– Huvudpunkterna i Standardiserat arbete och effektiva ledningssystem
– Effektiva lednings- och verksamhetssystem
– Inspiration och lärdomar från ISO 9001?
– Att standardisera arbete
– Ta fram en kravspecifikation
– Arbets- och processbeskrivningar
– Interna revisioner och granskningar
– Ordning och reda genom 5S
– Felsäkring av viktigt arbete
– Avvikelsestyrning med Andon
– Hantering av avvikelser
– Förebyggande underhåll (TPM)
– Daglig styrning och ledning
– Ständiga förbättringar i vardagen
– Kaizen

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med förbättringsarbete, processutveckling, ledningssystem och/eller verksamhetsutveckling i olika former.

Dokumentation
Papperskopior av visade ppt-bilder

Produktblad
Standardiseratarbeteocheffektivaledningssystem.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

2

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm