Värdefokuserat hållbarhetsarbete

41.900 kr

Ett utbildningsprogram om hur man arbetar med hållbarhet utifrån ett verksamhetsperspektiv baserat på värdeskapande och effektiv resurshantering

Förmågan att arbeta med hållbarhet har en totalt avgörande betydelse för vår framtid. Hållbarhet är ett komplext begrepp som utifrån FN:s definition handlar om förmågan att utveckla ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i världen. Ytterst berör detta vad varje enskild organisation gör. Debatten om hållbar utveckling i världen har på senare intensifierats. Sedan länge har miljöfrågan varit en viktig marknadsfråga för många verksamheter. Nu vidgas innebörden i detta till att inkludera fler frågor samtidigt som allt tuffare hållbarhetskrav ställs från myndigheter, media och andra organisationer.

Hittills har hållbarhetsarbetet mestadels antagit ett makroperspektiv, dvs man har utgått från de negativa konsekvenser och effekter som uppstår som följd av att en verksamhet bedrivs och fokuserat på hur dessa kan minskas. För att nå längre med hållbarhetsutvecklingen krävs dock även ett mikroperspektiv på hållbarhet. Detta innebär att man utgår ifrån hur resurser omvandlas till kundvärde i en verksamhets processer. Vi vet idag att förlusterna nästan alltid är enorma i en verksamhet. Genom att systematiskt utveckla de flöden som utgör grunden för verksamhetens förmåga att leverera varor och tjänster, vilka möter kundernas behov, kan stora genombrott ske i resursanvändandet. Detta är grunden för ett värdefokuserat hållbarhetsarbete som samtidigt kan skapa hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling både i den egna verksamheten och i samhället.

Nollställ
Artikelnr: VFH Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge förståelse för hur ett värdefokuserat hållbarhetsarbete kan bedrivas på mikronivå samt kunskap om många av de metoder och verktyg som krävs i detta arbete för att kunna minska en verksamhets resursanvändning samtidigt som det levererade kundvärdet ökar.

Innehåll
– Introduktion till hållbarhet och kvalitet
– Värdeskapande och värdeflödesanalys
– Ständiga förbättringar med förbättringsverktyg
– Utveckling av effektiva processer
– Tillämpat hållbarhetsarbete

Riktar sig till
Personer som arbetar med hållbarhet, kvalitet och verksam-hetsutveckling samt ledare och specialister som vill lära mer om hur ett verkningsfullt och värdeskapande hållbarhetsarbete kan bedrivas utifrån ett verksamhetsperspektiv.

Dokumentation
Böckerna Ständiga förbättringar och Lean av Lars Sörqvist samt Lära sig se av Mike Rother och John Shook. Kompendiet Sex Sigma förbättringar av Jörgen Gustavsson samt papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Vardefokuserathallbarhetsarbete.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

9

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Utöver detta ingår även projektuppgifter som deltagarna genomför mellan blocken.

Blockinformation:
Block 1: 4 oktober 2018
Block 2: 22-23 oktober
Block 3: 14-16 november
Block 4: 13-14 december
Block 5: 22 januari 2019

Block 1: 22 mars 2019
Block 2: 11-12 april
Block 3: 13-15 maj
Block 4: 3-4 juni
Block 5: hösten 2019

Utbildningsort

Stockholm