Värdeskapande hållbarhetsutveckling


En kurs om förbättringsdrivet och faktabaserat hållbarhetsarbete som ger resultat

Många verksamheter intensifierar idag sitt hållbarhetsarbete både som följd utav externa krav, så som lagstiftning gällande hållbarhetsredovisning, och som följd av att hållbarhet allt mer tenderar att bli en viktig konkurrens- och framgångsfaktor i sig själv. Hållbarhet är en komplex fråga som berör sådan ekologiska, sociala och ekonomiska effekter som är av stor betydelse för mänsklighetens framtid. FN har genom Agenda 2030 formulerat 17 globala mål för hållbar utveckling. Den stora utmaningen är dock hur en sådan utveckling ska uppnås. Ett verkningsfullt hållbarhetsarbete handlar om att uppnå goda och mätbara resultat. För att lyckas krävs att arbetet är väl förankrat i verksamhetens arbete med förbättring, processutveckling, problemlösning och innovation. Att fokusera på kvalitet och verksamtens förmåga att leverera kundvärde leder till stora möjligheter att utveckla hållbarhet. I de flesta processer är det endast en liten del av de resurser som förbrukas som leder till ett önskat kundvärde. Både slöserier och överleveranser är ofta mycket stora. Genom att ständigt förbättra verksamhetens processers förmåga att ”göra rätt saker på rätt sätt” finns förutsättningar att leverera mer värde med mindre resursåtgång. Under denna kurs kommer vi att diskutera hur ett välfungerande kvalitets- och förbättringsarbete kan knytas samman med och styrka en verksamhets möjligheter att uppnå en mer hållbar utveckling.

Syfte
Att ge förståelse för hur ett resultatinriktat hållbarhetsarbete kan bedrivas utifrån ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete där fokus ligger på att skapa mesta möjliga kundvärde till minsta möjliga resursinsats.

Innehåll
– Hållbarhet – innebörd och bakgrund
– FN:s mål avseende hållbarhet – Agenda 2030
– Kvalitet och systematiskt förbättringsarbete
– Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
– Värdeskapande och effektivitet
– Förbättringsdrivet och resultatinriktat hållbarhetsarbete
– Effektiva och värdeskapande processer är grunden för ekologisk hållbarhet
– Slöserier och kvalitetsbristkostnader
– Ekonomisk hållbarhet kräver kundorienterad verksamhetsutveckling och excellence
– Ständiga förbättringar en viktig komponent då social hållbarhet ska nås
– Att arbeta med samhällsansvar och CSR-frågor samt ISO 26000
– SIQ:s Management Modell 2020
– Flödeseffektiva processer och värdeskapande resursanvändning genom Lean
– Problemlösning, förbättring och eliminering av slöserier genom Sex Sigma
– Innovation och digitalisering för hållbarhet
– Process-, resultat- och effektmått avseende hållbarhet
– Krav på hållbarhetsrapportering (GRI) och framtagning av faktabaserade hållbarhetsrapporter
– IAQ Quality Sustainability Award

Övrig info
Kurstillfällen under 2023:
– 22-23 november (online)

Kursplats
Online via Zoom

Produktblad
ResultatinriktatHallbarhetsarbete.pdf

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Artikelnr: RH Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar med hållbarhet, systematiskt förbättringsarbete och/eller kvalitetsutveckling och vill lära mer om hur dessa områden kan integreras på ett sätt som ger viktiga synergieffekter.

Dokumentation
Diverse skrifter, artiklar, skrifter och presentationen i pdf-format.

Produktblad
ResultatinriktatHallbarhetsarbete.pdf

Ytterligare information

Antal dagar