Riskhantering

Effektiv riskhantering ger möjlighet att lösa problem innan de uppstår!

businessman working on risk management, business concept

Inom kvalitetsarbetet har man alltid talat om att göra rätt från början. Potentiella fel och brister ska förebyggas innan de inträffar. Produkter och processer ska utformas på ett sådant sätt att de blir robusta och okänsliga för störningar. Kundens behov och förväntningar ska noga utredas så att rätt kvalitet kan byggas in från början i de tjänster och varor som utvecklas och produceras.

I praktiken har det faktiska kvalitetsarbetet som bedrivits vanligen inte genomsyrats av denna starka proaktiva inriktning. Allt för ofta har brister och fel som i slutändan upptäckts av kunden varit det som triggat omfattande åtgärder. Kvalitetsarbetet har varit mest intensivt i processens senare delar så som utförande och produktion, och inte i tidiga faser som utveckling och konstruktion där stor förebyggande påverkan kan ske. Problemlösning har i många fall mer handlat om att eliminera symptom än att lösa problemets rotorsaker och fullständigt förhindra att det återupprepas.

En gemensam nämnare om detta skall kunna ändras till det bättre är riskhantering. Fel, avvikelser och brister måste systematiskt identifieras innan de uppstår. För detta krävs strukturerade metoder för riskanalys samt förmåga att kunna utföra problemlösning på ett faktabaserat och metodiskt sätt. Behovet av kunskap och metodik är påtagligt, men lika viktigt är att detta arbete ges seriös prioritet i vardagsarbetet samt att betydande resurser avsätts i form av tid att arbeta med riskhantering.

Framgångsrik riskhantering innebär dock mer än detta. För att verkligen kunna utforma processer och produkter som är robusta krävs gedigna kunskaper gällande hur variationer hanteras, styrs och/eller elimineras, kunskaper gällande tillförlitlighetsteknik samt kunskaper om hur ett effektivt kvalitetsarbete integreras i produktutvecklingsarbetet. Här finns mycket att lära från koncept som Design for Six Sigma och Lean Produktutveckling.

Intressant är att den nya utgåva av standarden ISO 9001 som kommer att publiceras i höst tar fasta på just riskhantering. Internationella Standardiseringsorganisationen har insett betydelsen av att verksamheter arbetar systematiskt med risker och därför ställs numera krav på detta via ISO 9001. Givetvis ska inte ett sådant krav vara huvudskälet till att verksamheter intensifierar riskarbetet, men det är mycket positivt att standarden faktiskt driver just en av de frågor som är allra viktigast i ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Att gå från en reaktiv fixarkultur till ett offensivt proaktivt kvalitetsarbete!

I senaste numret av vår kundtidning Potential kan du läsa mer om risker och riskhantering.