Online utbildning

Som följd av COVID-19 krisen håller Sandholm Associates förnärvarande alla utbildningar i realtid online. Under våren 2020 har vi lärt mycket om hur bra kurser utvecklas och genomförs digitalt. Resultatet har varit över all förväntan och många deltagare har reagerat mycket positivt.

Många individer och organisationer har som följd av åtgärder för att reducera smittspridning, minskad kundefterfrågan, svårigheter att bedriva produktion, stängda gränser etc blivit sysslolösa eller strandsatta i hemmet. I denna påtvingade situation finns det dock även stora möjligheter. Den tid som ofrivilligt frigjorts kan användas till att skapa nya viktiga värden för verksamheten. 

Att involvera medarbetarna i en gemensam satsning på förbättring är dessutom av största vikt i en kris som den vi idag upplever. Gemensamma mål och framåtanda kan vända individernas oro och rädsla till motivation och meningsfullhet. Kriser kan, om de hanteras väl, vändas till möjligheter som knyter samman och skapar positiv energi. Vår påtvingade fysiska frånvaro kan vändas till virtuell närvaro och samverkan. 

Tills vi med säkerhet vet att det är riskfritt att återvända till det fysiska klassrummet kommer vi att fortsätta genomföra våra utbildningar i realtid online. Som plattform för onlineutbildning använder vi Zoom. På motsvarande sätt som vid klassrumsundervisning arbetar vi med föreläsningar, diskussioner, övningar i break-out-rooms samt coachning. Du kan följaktligen som vanligt anmäla dig till alla våra kurser och utbildningar.

Vad som kommer att hända framöver är idag omöjligt att veta då utvecklingen av virussituationen både i Sverige och internationellt inte går att förutsäga. Vi vet dock att vi kan genomföra bra och värdeskapande utbildningar oberoende av situation. Vår förhoppning är givetvis att hälsosituationen ska normaliseras, men vi förbereder oss på att även i fortsättningen ge utbildningar online. Vår övertygelse är dessutom att framtidens utbildningar kommer att ha en annan utformning än innan COVID-19. Människor har i stor utsträckning vant sig vid det digitala klassrummet och funnit att det finns en hel del fördelar med detta. I framtiden kommer våra kurser därför att ha en mer ”blended” inriktning, dvs ett upplägg där det bästa från både det fysiska mötet (IRL) och det digitala rummet blandas utifrån maximalt värdeskapande för våra kursdeltagare. Utvecklingen av nästa generations kurser och pedagogik pågår just nu för fullt inom Sandholm Associates.

Vi erbjuder förutom alla våra ordinarie öppna utbildningar, vilka under COVID-19-situationen ges online, även specifika onlineutbildningar (nedan) samt verksamhetsinterna skräddarsydda onlineupplägg. Om du är intresserad av ett verksamhetsspecifikt onlineupplägg ber vi dig kontakta oss via sandholm@sandholm.se

Specifika onlineutbildningar

För att stötta organisationer som bromsats upp av Coronaviruset erbjuda tre olika online utbildningar med live webinar som leds av Lars Sörqvist. (Läs mer om Lars på hans blogg)

Avsikten med dessa två utbildningar är att snabbt utveckla organisationens förbättringsförmåga och därigenom skapa möjlighet att gemensamt arbeta med förbättringar i virtuella grupper under COVID-19-relaterade stillestånd och nedstängningar. Detta skapar både möjlighet att ta till vara tillgänglig tid och att engagera medarbetare och ledning i ett meningsfullt, motiverande och positivt förbättringsarbete.

Dessa utbildningar kommer att ge kunskap om hur rätt värde skapas i verksamhetens processer och hur man säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt i rätt tid samt hur ett systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete upprättas. Metodiken utgår ifrån Lean Sex Sigma. Mer information ur ett systematiskt förbättringsarbete kan läggas upp för att få genomslagskraft i hela organisationen finns under ”Startpaket”.

Läs även mer om de specifika onlineutbildningar vi erbjuder:

Grundläggande förbättringsarbete för medarbetare och chefer

Ledningswebinar för verksamhetens ledning

Informationswebinar för befintliga kvalitets- och förbättringsprofessionella (läs mer i startpaket)

I praktiken bör dessa utbildningar även kompletteras med utbildning av interna förbättringsledare och -samordnare i form av Black och Green Belts.

För mer information om dessa kurser kontakta oss via sandholm@sandholm.se