Konsultstöd

Sandholm Associates erbjuder konsultstöd i kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling enligt vårt synsätt “IN-SE-GÖR-UT”. Detta synsätt bygger på att våra konsulter aktivt ska stötta kunderna i att lära och utveckla sin egen förmåga att leda och förbättra sin verksamhet. Innebörden är att konsulter kommer in i verksamhete (IN), studerar nuläget (SE), stöttar kunden i att göra vad som krävs för att uppnå fina resultat (GÖR) och därefter lämna över till kunden på ett sådant sätt att denne framgångsrikt kan fortsätta att bedriva det aktuella arbetet (UT). Detta ligger i linje med våra värderingar The Sandholm Way där detta också benämns som “hjälp till självhjälp”. Vi motsätter oss alltså starkt det fenomen som vi så ofta ser på konsultmarknaden med konsulter som gör sig själva oersättliga och därigenom biter sig fast i mycket långa och för kunden onödigt kostsamma konsultuppdrag.

Vår strävan i konsultstödet är att vara kunskapskälla, vägvisare, pådrivare, katalysator, ifrågasättare och bollplank. Vi är starkt inriktade på att åstadkomma konkreta resultat hos uppdragsgivaren. Så mycket som möjligt av arbetet skall utföras av uppdragsgivarens medarbetare. Härigenom byggs en kompetens upp i uppdragsgivarens organisation, vilket är viktigt med hänsyn till den fortsatta verksamheten.

Sandholm Associates har ett omfattande nätverk av konsulter med bred kompetens och lång erfarenhet i ett stort antal länder på flera kontinenter. Vi kan därför även erbjuda internationella kunder ett homogent globalt stöd. Våra konsulter har olika bakgrund och profil. Många har omfattande praktisk erfarenhet från ledande befattningar inom vårt kompetensområde. Andra har en gedigen bakgrund inom kvalitetsrelaterad forskning.

Vi erbjuder fyra huvudsakliga varianter av konsultstöd. Dessa är Rådgivning, Specialiststöd, Handledning och utvecklingsstöd samt Mentorskap och beskrivs nedan. I många uppdrag som Sandholm Associates utför ingår en kombination av utbildning och dessa olika former av konsultstöd.

Rådgivning innebär att vi stödjer våra kunders planering och beslutsfattande gällande satsningar och program avseende kvalitet, förbättringsarbetet och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Specialiststöd innebär att vi hjälper våra kunder att lösa specifika problem eller hantera svårigheter som uppstått i arbetet med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling. Exempel på denna typ av konsultaktiviteter kan vara avancerad dataanalys, problemlösning, processutveckling och förändringsledning.

Handledning innebär att våra konsulter aktivt medverkar i kundens arbete med att leda förbättring och förändring. Uppdragen kan vara av varierande omfattning från ledning av avgränsade förbättringsprojekt eller event till medverkan i större satsningar eller utvecklingsinitiativ gällande program för kvalitet, förbättring eller kundorienterad verksamhetsutveckling.

Mentorskap innebär att vi ger ett personligt stöd till individer och/eller ledningsgrupper med avsikt att hjälpa dem i deras arbete med och personliga utveckling avseende ledarskap och agerande inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.