The Sandholm Way

The Sandholm Way beskriver hur vi ser på vårt sätt att arbeta och utgör en viktig grund för hur företagets utbildningar är utformade och hur våra konsulter ska verka. The Sandholm Way utgör en central värdegrund inom företaget och är baserad på mångårig erfarenhet av hur ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete bör bedrivas.

Resultatfokus

Avsikten med kvalitets- och förbättringsarbete är att fina resultat skall uppnås. Olika metoder och verktyg krävs ofta för att så skall ske. Av stor vikt är dock att dessa inte blir mål i sig utan är medel för att nå resultat. Grunden för ett modernt kvalitetsarbete ska därför vara ett resultatdrivet förbättringsarbete.

Verksamhets- och situationsanpassat angreppssätt

Det finns inga färdiga lösningar som passar alla. Angreppssätten i kvalitets- och förbättringsarbetet måste anpassas till den aktuella verksamheten och situationen. Befintliga koncept, modeller och verktyg är viktig grund för lärandet, men det är avgörande att dessa ur ett längre perspektiv anpassas, integreras och utvecklas.

Hjälp till självhjälp

Kvalitetsarbetet måste primärt bedrivas av den egna personalen då framgång ytterst handlar mycket om kulturförändring, kompetensuppbyggnad och egna initiativ. Konsulter skall inte ta över ansvaret för genomförande utan verka för kompetensuppbyggnad, rådgivning, mentorskap och tillhandahållande av specialistkunskap. Utbildning och kompetensöverföring har därför en central roll i vårt sätt att verka.

Metod- och kunskapsutveckling

Vår strävan är att ständigt utveckla de koncept, metoder och verktyg som används i kvalitets- och förbättringsarbetet. Vi är därför djupt engagerade i forskningen inom vårt område, har en stark internationell utblick samt knyter ständigt till oss ledande kompetens via partnerskap, samverkan och nätverk. Vi publicerar löpande artiklar och böcker inom vårt område för att sprida våra rön och erfarenheter.

Praktiskt lärande och erfarenhetsuppbyggnad

Kvalitets- och förbättringsarbete handlar mycket om kompetens och engagemang. Metoder och modeller är stöd i lärandet. För att bygga upp nödvändig kompetens krävs både gedigna teoretiska kunskaper gällande de koncept, metoder och verktyg som används och ett praktiskt inlärningsförfarande där man lär sig genom att tillämpa med de nyvunna kunskaperna. Våra utbildningar har därför stora inslag av övningar, praktikfall och eget projektarbete.

Ledarskap och kulturförändring

Ledarskap handlar om att ständigt förbättra den egna verksamheten så att kundernas behov möts och fina resultat uppnås. Gott ledarskap är därför grundat i kunskap om och engagemang för systematiskt förbättringsarbete. Erfarenheterna hos alla medarbetare tas till vara och de görs delaktiga och ges stort förtroende. Ett gott medarbetarskap behöver utvecklas. Allt detta är led i en omfattande kulturförändring för att sätta verksamhetens kunder i centrum och fokusera på verksamhetens processer utifrån ett helhetsperspektiv. Vi fokuserar därför mycket på ledar- och medarbetarskapets betydelse.

Våra kunders resultat är grunden för vår framgång

Under de 50 år som Sandholm Associates har varit den ledande aktören inom kvalitetsområdet i norra Europa, har vår absolut viktigaste marknadsföring varit alla de fina resultat och effekter som våra kunder uppnått som följd av de nya angreppssätt och kunskaper vi hjälpt dem att lära. Ibland kan detta dock vara en tuff utmaning då kunden inte alltid har insikten och vår uppgift då är att hjälpa kunden att finna den rätta vägen.

Här kan du se vår film om The Sandholm Way på vår You Tube-kanal

(länken öppnas som nytt fönster i You Tube)