Välkommen

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete. Kvalitet och förbättringsarbete är av största betydelse oberoende av vad en verksamhet sysslar med. Ytterst handlar det om att utveckla en verksamhets processer, ledarskap och kultur så förmågan att möta behoven hos dem verksamheten finns till för, ständigt förbättras.

Vår målsättning är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå framgång genom att ständigt förbättra sina verksamheters förmåga att möta kundernas behov med minsta möjliga resursinsats.

Sandholm Associates erbjuder öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler och online samt verksamhetsinterna utbildningar genomförs på plats hos kund. Vi erbjuder konsultstöd där vi hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat.

Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma).

Kunder i de flesta branscher

Under åren har Sandholm Associates arbetat i de flesta branscher, både inom den privata- och offentliga sektorn. Kunderna är både tjänste- och varuproducerande samt av varierande storlek. Läs gärna om Case och andra erfarenheter hämtade från några av våra kunder

Viktig läsning för våra politiker!

Kvalitet är oerhört kritisk både för vår välfärd och för möjligheterna att uppnå en mer hållbar utveckling i samhället. Kvalitet och kvalitetsutveckling är också något som väldigt ofta berörs i samhällsdebatten. Om fokus inte ligger på rätt saker, dvs det som verkligen driver en god kvalitetsutveckling, inom skola, vård, omsorg, etc, så kommer inte den önskade kvalitetsutvecklingen att ske. För att hjälpa våra politiker att förstå vad kvalitet är har vi tagit fram denna skrift och skickat den till bland annat alla i riksdagen där vi hoppas att de har tid att läsa skriften och ägna en tanke åt vad som behöver göras för att svensk kvalitet även i framtiden ska vara god. Dela gärna denna skrift till de som behöver den.

Utvecklas som kvalitetsprofessionell

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har genomförts sedan 1989 och över tiden blivit en norm för vad kvalitetschefer behöver kunna för att lyckas i sin roll. Denna kurs ger dig en gedigen kunskapsgrund inom kvalitet, systematiskt förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Under kursen möter du ett antal mycket kompetenta lärare, arbetar tillsammans med övriga deltagare samt lägger grunden för ett framtida nätverk.

Förbättringskunskap som ger resultat

Genom vår Black Belt-utbildning utvecklar du dig till en förbättringsledare som behärskar många av de verktyg, tekniker och metoder vilka utgör grunden för ett verkningsfullt förbättringsarbete. Som Black Belt tränas du i att leda och stödja systematiskt förbättringsarbete. Parallellt med utbildningen genomför deltagarna förbättringsprojekt i den egna verksamheten. I många fall har dessa projekt resulterat i mycket stora besparingar.

Processutveckling mot Lean

Sandholm Associates Leanledarutbildning ger dig gedigna kunskaper om Lean samt utvecklar din förmåga att arbeta systematiskt med processutveckling. Under kursen lär du dig många av de verktyg, metoder och principer som utgör grunden för Lean. Du bygger dessutom upp din förmåga att kunna leda verksamhetens utveckling mot Lean och verka för upprättandet av en engagerad och ansvarstagande kvalitets- och förbättringskultur.

Få ledningen att tända till

Ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete utgår ifrån organisationens högsta ledning. Deras engagemang och förmåga att driva ett väl förankrat förbättringsarbete är avgörande för vilka resultat som uppnås. Ledningens agerande har också stor betydelse för vilken kvalitetskultur som utvecklas. Ett sätt att öka ledningens intresse och förståelse för kvalitet och systematiskt förbättringsarbete, är att låta oss på Sandholm Associates genomföra ledningsseminarium

Låt kursen komma till er

Sandholm Associates erbjuder även utbildningar ute på plats hos kund. Vi kan genomföra standardiserade utbildningar tex Sex Sigma Yellow- och Green Belt, men även skräddarsydda utbildningar baserade på din organisations behov och önskemål. För de som behöver djupare kunskaper kan utbildningar genomförda på plats hos kund kombineras med våra ”öppna utbildningar”.

Vi hjälper dig att lyckas

En väg till framgångsrikt arbete med kvalitet och förbättring är att ta hjälp utifrån. Därför erbjuder Sandholm Associates konsultstöd. Vi hjälper våra kunder att lära och utvecklas genom mentorskap, specialiststöd och handledning. Insatserna syftar till att utveckla organisationens förmåga att självständigt driva förbättringsarbetet.

Läs mer i vår tidning Potential

Sedan många år ger Sandholm Associates ut tidningen Potential. Den utkommer två gånger om året och innehåller bl a artiklar om framgångsrikt kvalitets- och förbättringsarbete från våra kunder, omvärldsbevakning samt beskrivningar av metoder och verktyg. Här finner du våra Potential där vårt senaste nummer handlar om vikten av gott ledningsarbete och exempel från de skarpaste inom kvalitet och förbättringsarbete

Lär från de som lyckats

Sandholm Associates tillhandahåller kompetens inom områdena kvalitetsledning, problemlösning och processutveckling. Vi arbetar med de flesta förekommande koncept såsom Sex Sigma, Lean, ISO 9001, SIQ-modellen, EFQM-modellen, TQM, Kaizen etc. För dig som är intresserad, har vi tagit fram tre skrifter belyser dessa tre kompetens- områden samt många exempel hämtade från våra kunder. Du kan ladda ner dessa skrifter här.

Följ det senaste från vår VDs, Lars Sörqvist, blogg

Sandholm Associates vd Lars Sörqvist delar regelbundet erfarenheter och nyheter via sin blogg. Lars arbetar förutom hos Sandholm även som docent vid Kungliga Tekniska Högskolan och professor vid Shanghai University. Han ingår dessutom i styrelsen i en mängd olika organisationer runt om i världen. Lars har därigenom en unik position och möjlighet att ge en inblick i vad som händer och är av betydelse. Läs Lars blogg.

Kommunal och Regional Kvalitetsledning

Syftet med utbildningen är att erbjuda medarbetare och chefer i offentlig sektor en utbildning i kvalitetsutveckling och kvalitetsledning. Utbildningen ger kunskaper om hur ett verkningsfullt kvalitets- och förbättringsarbete kan bedrivas i en offentlig verksamhet. Utbildningen består av sex utbildningsdagar i tre moduler och vänder sig till dig som leder kvalitets- och verksamhetsutveckling. Efter kursen får du tillgång till deltagarnätverket, med samtliga tidigare kursdeltagare, samt blir inbjuden till tematräffar. Nästa kursstart 16 Mars 2023.  Läs mer här

”Givet de utmaningar Sveriges alla kommuner och regioner står inför är det av yttersta vikt att vi inom dessa organisationer har personer som har grundläggande kunskap om kvalitets- och förbättringsarbete. Staffan Isling, VD SKL ”

I fronten sedan 1971

Sandholm Associates grundades redan 1971 av vår svenska kvalitetspionjär Lennart Sandholm. Vid bildandet av bolaget hade han stort stöd av den amerikanska kvalitetsgurun Joseph Juran. Sedan dess har vårt företag haft en tätposition när gäller kompetensutveckling och lärande inom kvalitet, både i Sverige och internationellt. Läs mer om Sandholm Associates.