Ledningsseminarier

Ett ledningsseminarium har vanligen som primär uppgift att ge verksamhetens ledning insikt och förståelse för det aktuella området som seminariet fokuseras på. Vi betonar tydligt ledningens roll i verksamhetsutvecklingsarbetet och ett vanligt syfte är att skapa engagemang och inspiration. Ett ofta förekomande mål med ledningsseminarium är att beslut ska fattas om att inleda en satsning och lägga för planeringen av hur denna ska ske.

Ledningsseminarium genomförs vanligen med en längd på en halv till två dagar. Mer omfattande ledningsseminarier genomförs med fördel i internatform. Emellanåt lägger vi även upp längre seminarieserier för våra kunders ledningsgrupper som kan bestå av ett antal seminarium, lektioner, workshopar, arbetsuppgifter och studiebesök fördelade under en längre tidsperiod. För att lyfta en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbete till högsta nivå krävs vanligen en flerårig ”utvecklingsresa” för dess ledningsgrupp. Som del i denna utveckling tillhandahåller vi dessutom ofta ett mentorskap till den aktuella ledningsgruppen i form av erfarna konsulter.

Sandholm Associates genomför ledningsseminarium med olika inriktning. Vanligt förekommande inriktningar är kvalitetsarbete, kundorienterad verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar, processorientering, Lean, Sex Sigma, ledarskap och medarbetarskap. Vi kan dock genomföra ledningsseminarium med många andra inriktningar

Kontakta oss gärna för mer information och för en förutsättningslös diskussion.