Ledning, strategi och säkring

För att en förbättring ska kunna uppnås måste organisationen veta vart man vill komma. Utan tydliga visioner och mål är det omöjligt att säga vad som är en förbättring. Ständiga förbättringar handlar ytterst om att steg för steg gå mot verksamhetens mål. Därför krävs ett aktivt och drivande ledarskap som tydligt visar vägen, skapar förutsättningar och kontinuerligt följer upp. Förbättringsarbete ska utgöra en central del av verksamhetens strategiarbetet.

Förbättringsarbetet behöver ledas både utifrån ett struktur- och kulturperspektiv.  Verksamhetens struktur består av de arbetssätt, processer och system som utgör grunden för hur arbetet bedrivs. Genom systematiskt förbättringsledning förankrad i problemlösning, flödesutveckling och innovation utvecklas ständigt strukturen.

Verksamhetens kultur utgår ifrån det ledarskap och medarbetarskap som finns i organisationen. Förbättringsarbetet ska vara djupt förankrat i utvecklingen av människor, relationer och kompetens. Kunskaper i förändringsledning är då av stor vikt.

Sandholm Associates erbjuder ett antal olika utbildningar inom området ledning, strategi och säkring där fokus genomgående ligger på hur en verksamhet framgångsrikt kan ledas genom fokus på ständiga förbättringar och kvalitet. Vår huvudkurs inom området är Kvalitetschefskursen som sedan 1989 varit den ledande svenska kompetensplattformen för kvalitetschefer och andra chefer som vill utveckla sin förmåga att leda genom kundorienterad verksamhetsutveckling. Inom detta område finns även kortare introduktionskurser, specifika kurser inriktade mot förbättringsledarskap, kurser om kvalitetssäkring och ledningssystem samt kurser om hur kvalitet kan integreras i en verksamhets hållbarhetsarbete.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla ledning, strategi och säkring inom kundorienterad verksamhetsutveckling :

Kvalitetschefskurs    20 dagar    Läs mer

En utbildning som ger professionella kunskaper i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling

Introduktion till verksamhetsutveckling    3 dagar    Läs mer 

En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation

Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean    1 dag    Läs mer

Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete

Förbättrings och förändringsledning    3 dagar    Läs mer

En kurs om att leda förbättringsarbete och framgångsrikt driva förändringar i en organisation

Medarbetarskap och kvalitetskultur    6 dagar    Läs mer

Ett utbildningsprogram som handlar om hur en stark kvalitets- och förbättringskultur kan byggas upp genom fokus på ett gott medarbetarskap

Kvalitetsrevision    3 dagar    Läs mer

Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar

Leverantörskvalitet    2 dagar    Läs mer

En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar