Kvalitetsrevision

19.800 kr


Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar

Verksamheter och ledningssystem måste kontinuerligt revideras och följas upp för att verifiera att arbetet bedrivs på avsett vis och för att identifiera möjliga förbättringar. Välfungerande och värdeskapande interna revisioner kan påtagligt bidra till att skapa ett levande ledningssystem med hög funktionalitet och effektivitet. Bra revisioner skapar förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationen om hur arbetet fungerar och kan förbättras. Värdeskapande revisioner utgår dessutom från ett strategiskt välförankrat revisionsprogram och genomförs med professionalism och tydligt syfte. Revisorernas förståelse för hur man genomför revisioner på ett pedagogiskt och resultatfokuserat sätt är då av största vikt. Denna utbildning ger de kunskaper som krävs för att interna revisorer ska kunna genomför effektiva och värdeskapande system-, process- och produktinriktad kvalitetsrevision. Kursen ger även de kunskaper som krävs för att revisioner av externa leverantörer ska kunna utföras framgångsrikt.

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna planera och genomföra värdeskapande och effektiva kvalitetsrevisioner. Förståelse ska dessutom uppnås för hur ett levande ledningssystem skapas och kan bidra till verksamhetens resultat och framgång.

Innehåll
• Kvalitetsrevisioner som en del av verksamhetens kvalitetsarbete
• Ledningssystem för kvalitet, kvalitetsstandarder och ISO 9001:2015
• Revisionsmetodik och ISO 19011:2018
• Systemdokumentation, revisionsunderlag och förberedelser
• Planering av revisioner av olika slag
• Revisorns roll, uppträdande och intervjuteknik
• Genomförande av revisioner och hantering av vanliga svårigheter
• Hantering av avvikelser, problemlösning, uppföljning och förbättringsarbete
• Utvärdering och förbättring av revisionsprocessen

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner, övningar och grupparbeten.
Kursen består av två moduler. Mellan de två modulerna bör man ha deltagit i en revision i den egna verksamheten som ska presenteras i avslutande delen av utbildningen.

Kursdagar 2024:
11-12 april (online) samt 28 maj (Tegnergatan 40, Stockholm)
8-9 oktober (online) samt 4 december (Tegnergatan 40, Stockholm)

Kursdagar: 2025:
6-7 mars (Tegnérgatan 40, Stockholm) samt 15 maj (online)

Kursplats
Två första dagarna online via Zoom, sista dagen på Tegnérgatan 40

Produktblad
Kvalitetsrevision.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: KR Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som planerar, samordnar och svarar för kvalitetsverksamhet i det egna verksamheten samt personal som ska utföra interna kvalitetsrevisioner. Kursen vänder sig även till personer som ska bedömma och utveckla leverantörers förmåga inom kvalitetsområdet.

Dokumentation
Kompendiumet Kvalitetsrevision av Lars Sörqvist
PDF-kopior av visade ppt-bilder

Produktblad
Kvalitetsrevision.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm