Kvalitetsrevision

18.300 kr


Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar

Verksamheter och ledningssystem måste kontinuerligt revideras och följas upp för att verifiera att arbetet bedrivs på avsett vis och för att identifiera möjliga förbättringar. Välfungerande och värdeskapande interna revisioner kan påtagligt bidra till att skapa ett levande ledningssystem med hög funktionallitet och effektivitet. Bra revisioner skapar förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationen om hur arbetet fungerar och kan behöva förbättras. Värdeskapande revisioner utgår dessutom från ett strategiskt välförankrat revisionsprogram och genomförs med professionalism och tydligt syfte. Revisorernas förståelse för hur man genomför revisioner på ett pedagogiskt och resultatfokuserat sätt är då av största vikt. Denna utbildning ger de kunskaper som krävs för att en intern revisor ska kunna genomför effektiva och värdeskapande system-, process- och produktinriktad kvalitetsrevision. Värdeskapande kvalitetsrevision med fokus på ständiga förbättringar 
Verksamheter och ledningssystem måste kontinuerligt revideras och följas upp för att verifiera att arbetet bedrivs på avsett vis och för att identifiera möjliga förbättringar. Välfungerande och värdeskapande interna revisioner kan påtagligt bidra till att skapa ett levande ledningssystem med hög funktionallitet och effektivitet. Bra revisioner skapar förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationen om hur arbetet fungerar och kan behöva förbättras. Värdeskapande revisioner utgår dessutom från ett strategiskt välförankrat revisionsprogram och genomförs med professionalism och tydligt syfte. Revisorernas förståelse för hur man genomför revisioner på ett pedagogiskt och resultatfokuserat sätt är då av största vikt. Denna utbildning ger de kunskaper som krävs för att en intern revisor ska kunna genomför effektiva och värdeskapande system-, process- och produktinriktad kvalitetsrevision.

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna planera och genomföra värdeskapande och effektiva kvalitetsrevisioner. Förståelse ska dessutom uppnås för hur ett levande ledningssystem skapas och kan bidra till verksamhetens resultat och framgång.

Innehåll
– Kvalitetsrevisioner som en del av verksamhetens kvalitetsarbete
– Ledningssystem för kvalitet
– Kvalitetsstandarder och ISO 9001
– Revisionsmetodik och ISO 19011
– Systemdokumentation, revisionsunderlag och förberedelser
– Planering av revisioner av olika slag
– Revisorns roll, uppträdande och intervjuteknik
– Genomförande av revisioner och hantering av vanliga svårigheter
– Hantering av avvikelser, uppföljning och förbättringsarbete
– Utvärdering och förbättring av revisionsprocessen

Produktblad
Kvalitetsrevision.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: KR Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som planerar, samordnar och svarar för kvalitetsverksamhet i det egna verksamheten samt personal som ska utföra interna kvalitetsrevisioner. Kursen vänder sig även till personer som ska bedöma och utveckla leverantörers förmåga inom kvalitetsområdet.

Dokumentation
Kompendiumet Kvalitetsrevision av Sanna Nyberg
Papperskopior av visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetsrevision.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner, övningar och grupparbeten.
I kursen ingår ett större praktikfall genom vilket deltagarna får öva på hur man planerar, genomför och rapporterar avvikelser i samband med en intern kvalitetsrevision. Dessa redovisas den sista kursdagen.

Kursen är upplagd på 2+1 dag med en mellanliggande hemuppgift.
De två första dagarna hålls ONLINE via Zoom och sista dagen genomförs på plats i Sandholm Associates lokaler på Tegnérgatan 40

Kursdagar:
Kursstart vår: 16-17 mars och 3 juni
Kursstart höst: 18-19 okt november och 6 december

Utbildningsort

Stockholm