Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean

6.300 kr


Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete

Kursen ger kunskaper om hur man initierar, styr, underlättar och följer upp förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Deltagarna lär sig axla den viktiga rollen som Sponsor enligt förbättringskoncepten Sex Sigma och Lean. Sponsorer är de operativa chefer som har huvudansvaret för att initiera och möjliggöra förbättringar inom sina ansvarsområden. Sponsorrollen är av mycket stor betydelse för förbättringsarbetets framgång och resultat. Det är Sponsorerna som ser till att förbättringsprojekt verkligen blir av och som ger förbättringsarbetet en stark förankring i alla chefsled. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur ett systematiskt förbättringsarbete enligt Sex Sigma och Lean bedrivs samtidigt som du får förståelse för förbättringsarbetets stora ekonomiska möjligheter. Denna utbildning fokuserar primärt på chefernas betydelse, roll och ansvar för att fina resultat ska uppnås. Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete 
Kursen ger kunskaper om hur man initierar, styr, underlättar och följer upp förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Deltagarna lär sig axla den viktiga rollen som Sponsor enligt förbättringskoncepten Sex Sigma och Lean. Sponsorer är de operativa chefer som har huvudansvaret för att initiera och möjliggöra förbättringar inom sina ansvarsområden. Sponsorrollen är av mycket stor betydelse för förbättringsarbetets framgång och resultat. Det är Sponsorerna som ser till att förbättringsprojekt verkligen blir av och som ger förbättringsarbetet en stark förankring i alla chefsled. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur ett systematiskt förbättringsarbete enligt Sex Sigma och Lean bedrivs samtidigt som du får förståelse för förbättringsarbetets stora ekonomiska möjligheter. Denna utbildning fokuserar primärt på chefernas betydelse, roll och ansvar för att fina resultat ska uppnås.

Syfte
Utbildningen ger kunskap om hur förbättringsarbete bedrivs enligt Sex Sigma och Lean samt hur man på bästa sätt verkar som Sponsor för att initiera, styra, underlätta och följa upp förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Förståelse ges även för förbättringsarbetets ekonomiska möjligheter samt den stora betydelse man som operativ chef har för resultat och effekter av förbättringsarbetet.

Innehåll
– Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i dagens företag
– Ekonomiska möjligheter
– Att arbeta med ständiga förbättringar
– Introduktion till Sex Sigma och Lean
– Transformation mot Lean
– Sex Sigmas rollstruktur
– Grundläggande problemlösning med DMAIC
– Variationer och behovet av statistisk analys
– Att arbeta som Sponsor (Champion)
– Identifiera och välja förbättringsmöjligheter
– Välja och prioritera förbättringsprojekt
– Utformning av projektdirektiv
– Att sätta samman en projektgrupp
– Uppföljning av pågående förbättringsprojekt
– Att genomföra förbättringar
– Hantering av förändringsmotstånd
– Avsluta projektet, säkra resultaten och överlämnande av ansvar
– Slutrapportering och replikering
– Att utforma och implementera ett Sex Sigma-program

Produktblad
SponsorutbildningforSexSigmaochLean.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: SPO Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Chefer som har ansvar för organisatoriska enheter inom vilka förbättringar bedrivs eller andra personer som vill ha grundläggande förståelse för hur arbete med ständiga förbättringarframgångsrikt kan driva med konceptem Sex Sigma och Lean.

Dokumentation
Boken Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund.

Produktblad
SponsorutbildningforSexSigmaochLean.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Sponsorutbildningar genomförs i många fall även verksamhetsinternt. Ett vanligt upplägg är då att kursen utökas till 2 utbildningsdagar och dessutom fokuserar på den egna verksamhetens utveckling och implementering av förbättringsarbete. Ofta genomförs då kursen i internatform. Många verksamheter väljer idag att utöver denna utbildning även utbilda verksamhetens chefer till Green Belts för att ytterligare fördjupa deras praktiska förståelse för Sex Sigma, förbättringsarbete och problemlösning.

För Företag som skickat deltagare på Black Belt eller Leanledarutbildningen, bjuder vi på en plats på vår öppna Sponsorutbildning.

Utbildningsort

Stockholm