Sponsorutbildning för Sex Sigma och Lean

6.300 kr


Hur man som chef leder och utvecklar förbättringsarbete

Kursen ger kunskaper om hur man initierar, möjliggör, styr och följer upp förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Deltagarna lär sig axla den viktiga rollen som Sponsor enligt förbättringskoncepten Sex Sigma och Lean. Sponsorer är de operativa chefer som har huvudansvaret för att initiera och möjliggöra förbättringar inom sina ansvarsområden. Sponsorrollen är av mycket stor betydelse för förbättringsarbetets framgång och resultat. Det är Sponsorerna som ser till att förbättringsprojekt verkligen blir av och som ger förbättringsarbetet en stark förankring i alla chefsled. Under utbildningen lär du dig grunderna i hur ett systematiskt förbättringsarbete enligt Sex Sigma och Lean bedrivs samtidigt som du får förståelse för förbättringsarbetets stora ekonomiska möjligheter. Denna utbildning fokuserar primärt på chefernas betydelse, roll och ansvar för att fina resultat ska uppnås.

Syfte
Utbildningen ger kunskap om hur förbättringsarbete bedrivs enligt Sex Sigma och Lean samt hur man på bästa sätt verkar som Sponsor för att initiera, möjliggöra, styra och följa upp förbättringsarbetet i den egna verksamheten. Förståelse ges även för förbättringsarbetets ekonomiska möjligheter samt den stora betydelse man som operativ chef har för resultat och effekter av förbättringsarbete.

Innehåll
• Kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i dagens företag
• Ekonomiska möjligheter, värdeskapande och kvalitetsbristkostnader
• Ledarskap för ständiga förbättringar
• Introduktion till Sex Sigma och Lean
• Sex Sigmas rollstruktur
• Grundläggande problemlösning med DMAIC
• Att arbeta som Sponsor (Champion)
• Identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter
• Utformning av projektdirektiv
• Initiering och uppföljning av pågående förbättringsprojekt
• Att genomföra förbättringar
• Hantering av förändringsmotstånd
• Avsluta projektet, säkra resultaten och överlämnande av ansvar
• Slutrapportering och replikering
• Att utforma och implementera ett Sex Sigma-program

Övrig info
Sponsorutbildningar genomförs i många fall även verksamhetsinternt. Ett vanligt upplägg är då att kursen då utökas till två utbildningsdagar och även fokuserar på den egna verksamhetens utveckling och implementering av förbättringsarbete. Ofta genomförs då kursen i internatform.

Många verksamheter väljer idag att utöver denna utbildning även utbilda verksamhetens chefer till Green Belts för att ytterligare fördjupa deras praktiska förståelse för Sex Sigma, förbättringsarbete och problemlösning.

För verksamheter som sänder deltagare på Black Belt eller Leanledarutbildningen, ingår en kostnadsfri plats på vår öppna Sponsorutbildning för varje deltagare.

Kurstillfällen under 2023:
– 16 november
Kurstillfällen under 2024
– 21 maj:

Kursplats
Online via Zoom

Produktblad
SponsorutbildningforSexSigmaochLean.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: SPO Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Chefer som har ansvar för organisatoriska enheter inom vilka förbättringar bedrivs eller andra personer som vill ha grundläggande förståelse för hur arbete med ständiga förbättringar framgångsrikt kan driva med konceptem Sex Sigma och Lean.

Dokumentation
Sandholm Associates Sponsorguide författad av Lars Sörqvist samt PDF-kopior på visade bilder.

Produktblad
SponsorutbildningforSexSigmaochLean.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm