Supplier Quality Manager

76.000 kr


Ett utbildningsprogram som ger professionella kunskaper i leverantörsutveckling och förmåga att bygga värdeskapande leverantörsrelationer

Många verksamheter befinner sig idag i en situation där en mycket stor del av det totala värde som skapas kommer från leverantörer. Det kan handla om traditionella underleverantörer från vilka man köper allt från råvaror till komplexa systemlösningar lika väl som tjänsteleverantörer som konsult- och bemanningsföretag eller outsourcade funktioner. Sammantaget har dessa en oerhört stor betydelse för hur väl den egna verksamheten lyckas. På senare tiden har dessutom konkurrensen om de bästa leverantörerna snabbt hårdnat. Tiden då framgång kunde nås genom att spela ut leverantörer mot varandra och pressa priser kortsiktigt är förbi. Idag ligger fokus på att istället bygga effektiva och värdeskapande leverantörsrelationer. Detta ställer helt nya krav på de personer som arbetar med leverantörskvalitet och leverantörsutveckling. Genom detta utbildningsprogram ges deltagarna de kunskaper som krävs för att framgångsrikt driva detta arbete i rollen som Leverantörsutvecklare, Supplier Quality Manager, Supplier Quality Assurance Engineer eller liknande roller rörande leve-rantörskvalitet.

Syfte
Deltagarna ska efter kursen kunna delta i arbete med att införa effektiva metoder för att utveckla, säkra och styra kvalitet och leveranssäkerhet på inköpta varor och tjänster.

Innehåll
Utvecklingen av relationen mellan organisationen och dess leverantörer
• Kvalitet, inköp och leverantörskvalitet
• Inköpsstrategier med fokus på kvalitet och goda resultat
• Klassning utifrån betydelse och påverkan på den egna verksamhetens resultat
• Identifiera och bedöma potentiella leverantörers förmåga
• Effektiv upphandling, ledningssystem och standarder som berör leverantörer
• Att ställa krav på samt utvärdera leverantörers kvalitetsarbete och förbättringsförmåga
• IATF 16949, PPAP och APQP – viktiga lärdomar om metodkrav (SPS, MSA, FMEA)
• Utbildning och träning av leverantörer samt kravställande av kvalitets- oh förbättringskun-skap
• Kvalitetskontroll och bedömning av utfallsprov
• Leverantörsrevisioner och leverantörsuppföljning
• Partnerskap inom kvalitetsområdet och förbättringssamarbete
• Värdeskapande leverantörsrelationer
• Leverantörsutveckling mot hållbarhet
Introduktion till förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling
• Ekonomisk potential, kvalitetsbristkostnader och kundrelaterade förbättringsmöjligheter
• Sex Sigma och Lean – bakgrund och innebörd
• Förbättringsarbetets organisation – roller och ansvar
• Ledarskap för ständiga förbättringar
• Att identifiera förbättringsmöjligheter och välja strategiskt viktiga förbättringsprojekt
• Planera och leda mindre förbättringsprojekt
Att förstå variationer – Slumpmässiga och systematiska variationer
• Användning av Minitab
• Styrdiagram och SPS
• Utvärdering av mätetal i tidsföljd: I-mR Chart, Xbar-R Chart, P Chart
• Estimate och stages
• När skall man styra/reagera och när stör man processen om man agerar?
• Att använda kunskap om processens tidigare variationer
• Faran av att summera data i tidsföljd
• Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
• Kartläggning av produkt- och kundflöden – nuvarande tillstånd
• Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
• Identifiering av slöserier och förluster
• Resurseffektivitet och flödeseffektivitet
• Hur kan man åstadkomma ett leanflöde?
• Balansering av flöden
• Dragande- och tryckande system – Kanban
• Ställtidsreduktion – SMED
• Flaskhalsar
• Utjämning av flöde
• Minskad partistorlek och enstycksflöde
Kvalitetsrevisioner som en del av verksamhetens kvalitetsarbete
• Ledningssystem för kvalitet, kvalitetsstandarder och ISO 9001
• Revisionsmetodik och ISO 19011
• Systemdokumentation, revisionsunderlag och förberedelser
• Planering av revisioner av olika slag
• Revisorns roll, uppträdande och intervjuteknik
• Genomförande av revisioner och hantering av vanliga svårigheter
• Hantering av avvikelser, problemlösning, uppföljning och förbättringsarbete
• Utvärdering och förbättring av revisionsprocessen

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Utbildningen är uppbyggd i form av blended learning där fysisk klassrumsutbildning kombineras med onlinut-bildning för bästa lärande. Mellan kurstillfällena ingår digitala coacning tillfällen. Allt med syfte att utveckla dem maximalt i sin kvalitetsledande roll.

SQM-utbildningen leds av konsulter från Sandholm Associates.

Efter genomförd utbildning och godkända projektuppgifter diplomeras deltagarna som Supplier Quality Manager. Som del i kursen ges deltaragna även diplomering som Lean Sex Sigma Green Belt. För den som önskar kan denna diplomering även genom ytterligare utbildning kompletteras till Black Belt-nivå.

Kursdatum för kursen som startar hösten 2024:
Modul 1 3-4 oktober – Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer med välkomstmiddag 3 oktober (Tegnérgatan 40)
Modul 2 6-8 november – Problemlösning med förbättringsverktyg (Tegnérgatan 40)
Modul 3 19 november (online) samt 25-26 november (Tegnérgatan 40) – Statistisk processanalys
Modul 4:1 6-7 mars – Kvalitetsrevision (Tegnérgatan 40)
Modul 5:1 10-11 april – Värdeflödesanalys och processutveckling, del 1 (Tegnérgatan 40)
Modul 4:2 15 maj – Kvalitetsrevision (online)
Modul 5:2 9-11 juni – Värdeflödesanalys och processutveckling, del 2 med avslutningsmiddag 10 juni (Tegnérgatan 40)

Kursdatum för kursen som startar våren 2025:
Modul 1 6-7 mars – Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer med välkomstmiddag 6 mars (Tegnérgatan 40)
Modul 2 7-9 april – Problemlösning med förbättringsverktyg (Tegnérgatan 40)
Modul 3 12 maj (online) samt 19-20 maj (Tegnérgatan 40) – Statistisk processanalys

Datum för hösten 2025 publiceras under oktober 2024

Kursplats
De flesta blocken hålls på Tegnergatan 40 i Stockholm och några dagar hålls online via Zoom.

Produktblad
SupplyQualtityManager.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: SQM Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar med eller leder arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamhetens leverantörer i roller så som Leverantörsutvecklare, Supplier Quality Manager, Supplier Quality Assurance Engineer eller liknande.

Dokumentation
Böcker:
 Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer av Lars Sörqvist
 Systematisk problemlösning med DMAIC av Lars Sörqvist
 Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
 Statistisk processanalys av Jörgen Gustavsson,
 Kvalitetsrevision av Lars Sörqvist
PDF-kopior på visade ppt-bilder samt artiklar.

Produktblad
SupplyQualtityManager.pdf

Ytterligare information

Kursstart

Antal dagar