Våra Tjänster

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling.  Vi ger både öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler samt verksamhetsinterna utbildningar. Genom olika former av konsultstöd hjälper vi våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat.

Sandholm Associates arbetar med de flesta koncept och metoder som förekommer inom kvalitetsområdet, men vårt fokus ligger inte på metoderna i sig utan på de effekter och resultat dessa ska generera.  Detta innebär att olika metoder i många fall kombineras för att ge kunden bästa möjliga förutsättningar att nå framgång.

Vi stöttar våra kunders utveckling genom att tillhandahålla och överföra specifika kunskaper om relevanta metoder och verktyg. Det som krävs för att nå framgång i arbetet med att säkra och förbättra deras verksamhets förmåga att leverera kvalitet och få nöjda kunder med minimal resursåtgång. Vi stöttar också kunderna i det viktiga arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap samt att bygga en kvalitets- och förbättringskultur i kundens organisation.

Den kompetens som vi erbjuder kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning , strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma)

Kompetensområdet Ledning, strategi och säkring handlar om hur arbetet med kvalitet, förbättring och kundorienterad verksamhetsutveckling framgångsrikt leds och säkras utifrån verksamhetens strategier. Inom detta område stöttar vi våra kunder i arbetet med att utveckla ett ledarskap och medarbetarskap som är grundat i systematiskt förbättringsarbetet och strategisk kundfokus. Centralt är dessutom att utveckla ett levande och dynamiskt ledningssystem som utgör ett ramverk för verksamhetens totala kvalitetsarbete. Vår Kvalitetschefskurs utgör fundamentet inom detta område men vi erbjuder dessutom en mängd kortare och mer specifikt avgränsade kurser inom området. Konsultstöd i form av rådgivning och mentorskap men även mer omfattande handledning och utvecklingsstöd utgör ofta en viktig del i framgången.

Kompetensområdet Processutveckling handlar om hur flöden och processer utvecklas med avsikt att skapa maximalt kundvärde med minsta möjliga resursåtgång. Inom detta område stöttar vi våra kunder genom att utveckla deras interna förmåga att bedriva effektiv utveckling av processer och flöden. Den huvudsakliga kunskapskällan i detta arbete är Lean-konceptet där den mesta kunskapen inom flödesutveckling samlats och förfinats de senaste 25 åren. Många kunder utgår från vår Leanledarutbildning och det finns utöver denna även ett antal kortare utbildningar inom området. Ofta spelar konsultstöd i form av specialiststöd samt mer omfattande handledning och utvecklingsstöd en viktig roll i detta arbete.

Kompetensområdet Problemlösning handlar om hur man arbetar med systematiskt förbättringsarbete och bedriver ett faktabaserat och orsaksanalytiskt problemlösningsarbete. Inom detta område stöttar vi våra kunder genom att utveckla deras förmåga och kunskap att arbeta med systematiskt förbättringsarbete och lösa problem. Den huvudsakliga kunskapskällan i det arbetet är Sex Sigma-konceptet där den mesta kunskapen inom förbättringsarbete samlats och förfinats de senaste 30 åren. Som utgångspunkt för denna kunskapsutveckling används vanligen vår Black Belt-utbildning men vi erbjuder dessutom ett antal andra utbildningar inom området. Även här spelar konsultstöd i form av specialiststöd samt mer omfattande handledning och utvecklingsstöd ofta en viktig roll för att nå framgång.