Tillämpad statistik och dataanalys

69.800 kr


Ett utbildningsprogram om dataanalys och bättre beslutsfattande med statistiska metoder

I utbildningen Praktisk statistik och dataanalys får du genuina kunskaper och träning i att använda statistisk dataanalys för att på ett effektivt sätt få fram bättre och säkrare beslutsunderlag. Tonvikten ligger på praktiska tillämpningar och vi arbetar hela tiden utifrån verkliga praktikfall. På alla nivåer i företag och organisationer fattar man beslut som baseras på fakta. Idag är det relativt lätt att använda statistiska metoder för att analysera och tolka data och på så sätt öka förståelsen och få fram bättre beslutsunderlag. Dataanalys är dessutom en avgörande kunskap när man ska förbättra, effektivisera processer och lösa problem. Med datorstöd kan man använda helt andra angreppssätt än i traditionell tillämpad statistik. Beräkningarna sköts av datorprogram (Minitab) och analytikern kan istället fokusera mer på analys och tolkning av data än komplexa matematiska beräkningar. Dataanalys (data analytics) anses av många vara ett av framtidens allra viktigaste kunskapsområden.

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna tillämpa statistiska metoder i praktiskt arbete och kunna visa riktigheten i metodiken för andra personer.

Innehåll
• Vad är brus och vad är avviker från det normala
• Slumpmässiga och systematiska variationer
• Utvärdering av nyckeltal i tidsföljd, I-mR Chart, Xbar-R Chart, P Chart
• Estimate och stages
• Analys av processens förmåga att möta kundkrav
• Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
• Graphical summary och enkla normalföredelningstester
• Är den en verklig skillnad eller kan skillnaden förklaras av slumpen?
• Hypotestester: 1-sample t, 2-sample t, paired-t, 1-variance, 2-variances, 1-proportion & 2-proportions
• Jämförelse mellan fler än två grupper: ANOVA, ANOM och general linear model
• Power and sample size
• Chi-Square Goodness-of-Fit Test
• Samband mellan variabler, vad orsakar resultatet och hur stor inverkan har olika faktorer?
• Enkel regression med linjärt och kvadratiskt samband
• Residualanalyser
• Multipel regression
• Tillämpning på kundundersökningar
• Mätsäkerhet MSA/Gage R&R
• Design of Experiement (DOE)

Övrig info
I utbildningen varvas teorigenomgångar med praktiska case, diskussioner och grupparbeten. Fokus i utbildningen ligger inte på matematiska härledningar utan på analyser av verkliga praktikfall. Genomgående används programmet Minitab. Samtliga praktikfall finns dokumenterade steg för steg i kurslitteraturen, vilket underlättar inlärning och repetition.

Egen dator med programvaran Minitab ska tas med till kursen. Programmet ingår inte i kursavgiften. Vid behov kan Sandholm Associates hyra ut Minitablicenser under kursen.

Kursstart våren 2024
Block 1: 17-18 april (Tegnérgatan 40)
Block 2: 27-28 maj (online)
Block 3: 21-22 augusti (online)
Block 4: 19-20 september (Tegnérgatan 40)
Block 5: 16 oktober (online)
Block 6: 11-12 november (Tegnérgatan 40)
Block 7: 6 december (Tegnérgatan 40)

Kursstart hösten 2024
Block 1: 14-15 november (Tegnérgatan 40)
Block 2: 9-10 december (online)

Kursdatum våren 2025 kommer i maj 2024.

Kursplats
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 i Stockholm och tre block online via Zoom

Produktblad
Praktiskstatistikochdataanalys.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: PS Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som har behov av att analysera och tolka data för att få fram bättre och mer faktabaserade beslutsunderlag, till exempel förbättringsledare, processingenjörer, controllers och data analytiker.

Dokumentation
Tillämpad statistik och dataanalys del 1, Jörgen Gustavsson, Joakim Lilliesköld, David Dreven, Emil sörqvist, Evelina Ericsson
Tillämpad statistik och dataanalys del 1, Jörgen Gustavsson, Joakim Lilliesköld, David Dreven, Emil sörqvist, Evelina Ericsson
PDF-kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Praktiskstatistikochdataanalys.pdf

Ytterligare information

Kursstart

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm