Problemlösning

Grunden för att förbättra är förmågan att lösa problem. Problemlösning handlar om att systematiskt eliminera de hinder som skiljer verksamheten från att nå de visioner och mål som finns avseende verksamheten. Dessa hinder kan utgöras av ouppfyllda kundbehov, brister och fel, avvikelser, risker och hot samt allt annat som behöver lösas för att ta vara på identifierade förbättringsmöjligheter.

Framgångsrikt förbättringsarbete handlar att bedriva ett faktabaserat och analytiskt problemlösningsarbete på orsaksnivå. För att så ska kunna ske krävs gedigen kompetens gällande de metoder och verktyg som används i detta arbete. I takt med att en verksamhet över tiden blir allt bättre så krävs dessutom allt mer sofistikerad metodik för att bli ännu bättre.  Idag finns en mycket omfattande problemlösningskunskap att tillgå och lära från Sex Sigma-konceptet. De senaste 30 åren har nämligen den mesta utveckling, forskning och tillämpning av systematiskt förbättringsarbete skett inom detta koncept. En kunskap som antingen kan tillämpas direkt i ett Sex Sigma baserat förbättringsprogram eller vävas in i andra redan existerande förbättringsprogram.

Sandholm Associates erbjuder ett gediget utbildningsprogram avseende systematiskt förbättringsarbete och analytiskt problemlösningsarbete. Den grundläggande utbildningen för dig som ska verka som förbättringsledare och i forma av specialiste leda arbetet med problemlösning och ständiga förbättringar, utgöres av vår Black Belt-utbildning. Denna utbildning kan senare kompletteras till Master Black Belt-nivå för dig som ytterligare vill fördjupa dina kunskaper.

Medarbetare som ska verka mer lokalt som förbättringssamordnare och hantera enklare problemlösningsarbete rekommenderas att delta i vår Green Belt-utbildning eller i kursen Problemlösning med förbättringsverktyg. Inom detta utbildningsområde återfinns även flera kurser inom tillämpad statistik och statistisk problemlösning. Ett område vars betydelse hastigt tilltar då mängden tillgänglig data i dagens organisationer snabbt ökar varigenom möjligheterna att få fram information utan kraftfulla analysverktyg minskar.

Sandholm Associates kurser som lär dig utveckla problemlösningsförmågan:

Visar 1–10 av 12 resultat