Breddutbildning

Betydelsefullt i en satsning på kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och/eller systematiskt förbättringsarbete är att samtliga medarbetare är delaktiga och aktivt engageras i arbetet. En förutsättning för att så ska kunna ske är att de ges erforderliga kunskaper samt förståelse för den aktuella satsningen och de verktyg och metoder som krävs i arbetet.

Breddutbildningar kan med fördel drivas i egen regi verksamhetsinternt. Genom att låta interna specialister eller allra helst organisationens ordinarie chefer genomföra breddutbildningar skapas största tillit till innehåll och relevans. På de sättet är det dessutom enklare att anpassa och integrera sådana utbildningar i den egna kulturen och situationen.  Sandholm Associates kan vid behov stötta detta arbete genom att utbilda interna handledare (”train the trainer”) och tillhandahålla utbildningsmaterial som kan nyttjas i dessa utbildningar.

Sandholm Associates kan om verksamheten föredrar även direkt genomföra breddutbildningar i våra kunders organisation. Emellanåt deltar vi även i breddutbildningsprogram som genomförs i samverkan med organisationens egen interna utbildningsorganisation.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.