Kvalitetsstyrning med totalkvalitet

Som en följd av ökad konkurrens och krav på bättre kostnadseffektivitet uppmärksammas frågor som gäller kvalitet alltmera. Många kvalitetsinitiativ har följaktligen tagits under de senaste åren i såväl privata som offentliga verksamheter. Men har de gjorda insatserna lett till väsentligt bättre resultat mätta i ökad kundnöjdhet, minskade kostnader och liknande mått? I de flesta fall är svaret “Nej”. Orsaken är att kvalitetsinitiativen har väsentligen kännetecknats av en fokusering på trendiga metoder och angreppssätt. Att uppnå påtagliga och bestående resultat har i många fall kommit i bakgrunden.

Istället fordras ett arbetssätt inriktat på förbättringar och med tydliga och utmanade mål. Här är ett äkta engagemang hos högsta ledningen samt en delaktighet av alla i organisationen av största betydelse. Boken beskriver på ett åskådligt och koncist sätt hur en sådan verksamhetsutveckling ska bedrivas i både industri- och tjänsteorganisationer. Resultatinriktat förbättringsarbete, bla genom konceptet Sex Sigma, lyfts fram.

 

NYHETER I DEN SJÄTTE UPPLAGAN:

Den sjätte utgåvan av Kvalitetsstyrning med totalkvalitet har avsnittet om Sex Sigma utökats väsentligt. Dessutom har tillämpningen av ett liknande strukturerat koncept för utvecklingen av nya produkter tagits med, nämligen DFSS (Design For Six Sigma). Vid sidan av Sex Sigma tilldrar sig begreppet Lean ett ökande intresse. Inriktningen här är att komma fram till resurssnåla processer. Tillämpningen av Sex Sigma, DFSS och Lean visar att flera organisationer börjar arbeta på ett faktabaserat sätt för att nå fina resultat. I den nya utgåvan har en hel del andra tillägg och förändringar gjorts.

 

INNEHÅLL

1. Kvalitet: Vad är kvalitet? Specifikationskvalitet – utförandekvalitet. Kvalitetsparametrar. Kvalitet relateras till kunder. Kunderna har behov. Kundernas uppfattning om kvalitet. Totalkvalitet.
2. Utvecklingen mot totalkvalitet: Historisk utveckling. Modebetonad kvalitetsutveckling.. Fem faser i en organisations utveckling.
3. Lönsamhet, kostnadseffektivitet och kvalitet: Bättre lönsamhet – ett exempel. Kvalitetspotential. Kvalitetsavkastning.

4. Goda förebilder: Japan visar vägen. Erkända mästare. Verkningsfulla strategier. Kvalitetsutmärkelser.

5. Samverkan för kvalitet: Berörda funktioner. Kvalitetscykeln. Samordning behövs. Kvalitetsberedning. QFD – ett hjälpmedel för planering och beredning. Jurans trilogi.

6. Utveckling av varor och tjänster: Ett strukturerat arbetssätt. Verifierande verksamhet. Utvecklingsarbete enligt DFSS.

7. Specifikationer: Produktfordringar. Klassificering av fordringar. Partifordran. Produktspecifikation.

8. Processer: Processorientering. Processhierarki. Tre roller i arbetet. Kartläggning av processer. Analys av processer. Variationer i processer. Processers duglighet. Processers styrning. Utvärdering av processer. Processägare.

9. Inköp och kvalitet: Kvalitet i inköpsarbetet. Val av leverantör. Verifiering av kvalitet. Krav på kvalitetssystem enligt ISO 9000.

10. Marknaden och kvalitet: Marknadsorientering. Kundrelationer. Kundfokuserad verksamhetsanalys. Information från kunderna. Reklamationer.

11. Kvalitetskontroll: Innebörd. Olika former av kvalitetskontroll. Acceptanskontroll. Kontrollberedning. Rapportering av kontrollresultat.

12. Information om kvalitet: Återföring av information. Kvalitetsbrister och fel. Kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsrevision. Utvärdering av kvalitetsverksamheten. Benchmarking. Balanserad verksamhetsstyrning.

13. Kvalitets- och verksamhetsförbättringar: Tillfälliga problem. Kroniska problem. Arbete med kvalitetsförbättringar. Genomförande av kvalitetsförbättringar. Ständiga förbättringar. Förbättringar enligt Sex Sigma. Processförbättringar enligt Lean.

14. Människan och kvalitet: Individberoende och systemberoende problem. Förutsättningar för ett gott arbetsresultat. Ledaren som kvalitetsledare. Utbildning. Frontpersonalens påverkan. Motstånd mot förändring.

15. Ledarskap för kvalitet: Verksamhetsidé och vision. Kvalitetspolicy. Kvalitetsmål. Kvalitetssystem. Kvalitetsorganisation.

16. Strategisk plan för verksamhetsutveckling