Skrifter

Sandholm Associates har publicerat tre skrifter som beskriver grunden i de tre kompetenskategorier som vi utgår ifrån då vi utvecklar kompetensen hos våra kunder avseende kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Skrifterna innehåller en beskrivning av dessa kompetensområden samt en mängd exempel hämtade från olika företag och organisationer. Dessa skrifter kan läsas eller laddas ned i PDF-format här. Skrifterna kan även beställas i pappersformat från oss.

Sandholm Associates beskriver den sammantagna kvalitetskompetensen utifrån kompetenstriangeln, vilken utgår ifrån de tre kategorierna Ledning, strategi och säkring, Effektiva flöden samt Problemlösning. De tre skrifter som du kan ladda ner här utgår ifrån dessa tre kategorier.

Kategorin Ledning, strategi och säkring handlar om hur arbetet med kvalitet, förbättring och kundorienterad verksamhetsutveckling framgångsriks leds och säkras utifrån verksamhetens strategier. I skriften Kvalitetschefens roll och kompetens ges en bild av hur kvalitetsarbete övergripande leds samt en redogörelse för den kompetens som krävs i detta arbete. Genom att klicka på skriften nedan kan du läsa den.

Kategorin Effektiva processer handlar om hur flöden och processer utvecklas med avsikt att skapa maximalt kundvärde med minsta möjliga resursåtgång. Många av de metoder och verktyg som används i detta arbete har under dryga 25-års tid tillhandahållits genom Lean-konceptet. Vill du lära mer om hur effektiva flöden kan utvecklas i en verksamhet är den givna kunskapskällan därför Lean. I skriften Lean – skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden kan du läsa mer om Lean-konceptet samt ta del av ett antal exempel på framgångsrikt Leanarbete hämtat från olika företag och organisationer. Genom att klicka på skriften nedan kan du läsa den.

Kategorin Problemlösning handlar om hur man arbetar med systematiskt förbättringsarbete och bedriver ett faktabaserat och orsaksanalytiskt problemlösningsarbete. Sedan 30 år har flertalet av de metoder och verktyg som används i förbättrings- och problemlösningsarbete samlats under Sex Sigma-konceptet. Den givna kunskapskällan då du vill lära mer om systematiskt problemlösningsarbete är följaktligen Sex Sigma. I skriften Sex Sigma lönar sig direkt kan du läsa mer om Sex Sigma konceptet samt ta del av exempel på ett större antal framgångsrikt genomförda förbättringsprojekt.