Testa dina förbättringskunskaper!

För att lyckas med förbättringar krävs att man behärskar problemlösning. Att lösa problem handlar ytterst om att eliminera alla de hinder som skiljer en verksamhet från att möta de mål som strategiskt satts upp. För dig som vill testa vad du redan behärskar har jag tagit fram några frågor som speglar grunden i den kunskap som den som verkar som förbättringsledare åtminstone bör behärska. Frågorna nedan ger en indikation om några av de mest grundläggande färdigheterna som både ASQ:s normverk och tillika den japanska branschorganisationen JUSE kräver. Tag gärna en stund och reflektera över dessa frågor. Känner du dig helt trygg inom dessa olika områden? Vet du hur du ska tillämpa detta i praktiskt problemlösnings- och förbättringsarbete? Behärskar du alla de verktyg som krävs för att genomföra de moment som frågorna representerar?

Vet du hur…
…du ska identifiera förbättringsbehovet i din verksamhet?
…du kan välja ut och prioritera de för verksamheten strategiskt viktigaste förbättringarna?
…du organiserar förbättringsarbete lokalt och tvärfunktionellt i verksamheten samt definierar tydliga roller och ansvar?
…du planerar, leder och driver förbättringsprojekt?
…du kan ta fram en bra problemformulering och avgränsa ett problem?
…du identifierar kvalitetsbristkostnader, bygger upp ett starkt business case och bestämmer förbättringens potentiella avkastning?
…du fastställer hur ett problem påverkar processens kunder och hur detta ska beaktas i problemlösandet?
…du inhämtar kunskap om och utvärderar kapabiliteten hos den process som finns bakom problemet?
…du identifierar CTQ:er samt göra det som är viktigt i processen mätbart och därigenom möjliggöra ett faktabaserat förbättringsarbete?
…du utformar, planerar och genomför mätningar?
…du verifierar mätsäkerhet och genomför en Gage R&R?
…du analyserar insamlad data statistiskt med avsikt att förstå variationer, analyserar samband och studera samspel mellan faktorer?
…du analyserar mycket stora eller mycket små datamängder och drar säkra slutsatser utifrån detta?
…du genomför rotorsaksanalyser, tar fram verkningsfulla åtgärder och verifierar dessa empiriskt genom tester och experiment?
…du statistiskt testar och jämför hypoteser som ligger som grund för tänkbara åtgärder?
…du genomför statistiskt planerade försök, optimerar åtgärder och testar åtgärdernas funktion?
…du använder innovativa metoder i problemlösningsarbetet?
…du hanterar individberoende problem som uppstår i verksamhetens processer?
…du tar fram en genomförandeplan och säkrar upp åtgärdernas implementering?
…du identifierar risker och kvalitetssäkrar åtgärder innan de genomförs?
…du hanterar de förändringar som uppstår då en förbättring realiseras genom att tillämpa olika förändringsledningsverktyg?
…du säkerställer att genomförda åtgärder och uppnådda resultat vidmakthålls över tiden?
…du löpande följer ett projekts CTQ med styrdiagram för att utvärdera förbättringens stabilitet?
…du följer upp projektets resultat och gör en efterkalkyl för att fastställa förbättringens finansiella effekter och avkastning?
…du tar fram slutrapporter, replikerar bra förbättringar och kommunicerar uppnådda resultat?
…du framgångsrikt planerar och implementerar ett förbättringsprogram en verksamhet?
…du taktiskt kan agera för att engagera ledning och chefer i förbättringsarbetet?

Många förefaller tro att förbättringsarbete och problemlösning endast handlar om sunt förnuft. Inget kan vara mer fel. Lika lite som man kan utveckla nya produkter utan djupa kunskaper om produktutveckling kan man utveckla en verksamhet utan djupa kunskaper om förbättringsarbete. Ju bättre en verksamhet blir, och dagens verksamheter är mestadels ganska bra, desto svårare blir det att bli ännu bättre. Detta samtidigt som omvärldsfaktorer, så som konkurrens, kundkrav, teknikutveckling, ägarkrav och konjunkturer, i många fall gör att behovet av att förbättra snabbt
ökar. Vilket gör att förmågan att förbättra hela tiden måste förbättras. Om så skall kunna ske krävs en kontinuerlig kompetensutveckling avseende förbättringsmetodik.

Vad innebär då förbättringskunskap? För många är detta ganska oklart. Dessbättre finns det dock tydliga kompetenskonventioner för detta. Sedan länge har sådan vuxit fram både i Japan och USA. På senare år har även Kina kommit långt i att tydliggöra kompetensnormer för kvalitetsprofessionella. I Europa är dock läget mer otydligt då det i dagsläget saknas generellt etablerade sådana normer. Själv har jag dock under flera år medverkat i ett EOQ-arbete som har som syfte att i framtiden etablera ett sådant normverk även i Europa. I dagsläget lutar sig dock de flesta organisationer som kommit lite längre med sitt förbättringsarbete mot de Body of Knowledge (BoK) som gäller i USA för Sex Sigma. Dessa förvaltas idag av USA:s nationella kvalitetsorganisation ASQ.

Beroende vad du kom fram till när du reflekterade kring frågorna ovan är det kanske läge att fundera på hur du kan utveckla din egen kunskap inom förbättringsområdet. Som tur var är detta idag ganska enkelt då bra utbildningar finns att tillgå. Den baskunskap som krävs för att behärska problemlösning får du genom att gå en Sex Sigma Black Belt-utbildning. Detta är en 20-dagars utbildning som utgår ifrån ASQ:s BoK, vilket också gör detta till en globalt gångbar kompetens. Därefter handlar det givetvis att bygga erfarenhet genom att driva många skarpa förbättringar. Känner du att du är i behov av att utveckla din förbättringskunskap tycker jag att du ska haka på vår Black Belt-utbildning som du kan läsa mer om här.