Effektiva Leanflöden kräver att man har koll på variationerna!

Tittar man tillbaka historiskt har olika koncept, som figurerat i kvalitetsbranschen, ofta mutat in revir och förknippats med specifika verktyg. Tyvärr har det i många fall lett till att en del människor fått en fundamentalistisk relation till aktuella koncept. Man har i sin jakt efter den fulländade metoden, skapat en tro att vissa koncept är bättre än andra. Ett sådant beteende är olyckligt och försvårar verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete, då förekommande koncept sällan är jämförbara alternativ. Alla koncept har sina olika svagheter och styrkor och en verksamhets framgång ligger i att kunna ta till sig metoder och verktyg från olika källor och kombinera dem på ett sätt som blir det bästa för den egna verksamheten. Ett tydligt exempel på detta, som är mycket aktuellt idag, är Lean-konceptets syn på variationer. De forskare och praktiker som ursprungligen utvecklade Lean, tog inte av olika anledningar till sig de metoder och verktyg som funnits att tillgå sedan tidigt 1900-tal gällande statistisk styrning och analys av processer. Metoder som historiskt haft mycket stor inverkan på kvalitetsarbetets utveckling. Därför är det nästan ironiskt att Toyota, som hela den västerländska Lean-rörelsen gillar att referera till, tidigt varit en förebild gällande tillämpning av just statistiska metoder. Tidningen Potential januari 2015

Läs gärna mer om Toyotas syn på användandet av statistiska metoder i den artikel jag skrev i vår kundtidning Potential, efter att personligen ha diskuterat detta med personer ur Toyotas högsta ledning på plats i Japan.

 

Lean handlar mycket om att öka processens flödeseffektivitet.  Att optimera förmågan att leverera maximalt värde till verksamhetens kunder med minsta möjliga resursåtgång. För att nå dit elimineras onödigt arbete och andra resurser som inte skapar värde, flödet förenklas och arbetsbelastningen balanseras, verksamheten flödesorienteras, ställtider kortas, ett dragande system inrättas samt processens förmåga att skapa värde för kunden förbättras. Ett Lean-system är i grunden ett icke-förlåtande system som levererar på topp då det fungerar men där fel och störningar snabbt kan få mycket negativa effekter. Det blir då mycket kritiskt att ha koll på och kunna styra i processen förekommande variationer. Grundtesen i stora delar av Lean-litteraturen är att detta främst ska ske genom att arbetet standardiseras. Standardisering är ett angreppsätt som är viktigt för att nå stabilitet, men i takt med att processer utvecklas och når en hög effektivitetsnivå räcker detta inte. Genom att lära sig förstå och hantera de variationer som förekommer i processen kan man nå mycket längre. Att systematiskt mäta och analysera processens duglighet lägger en viktig grund för processens långsiktiga stabilitet. Med hjälp av verktyg som styrdiagram och ANOVA kan sedan variationer i processkritiska mått följas, förstås, styras och reduceras. Därför är det stor vikt att personer som arbetar med Lean lär sig de här metoderna. Idag är det här lättare än någonsin med användarvänlig mjukvara som Minitab, vilket förenklat analysarbetet dramatiskt på senare år. Den vanligaste källan till sådan kunskap idag, förutom rena kvalitetstekniska statistikkurser, är Sex Sigma-konceptet där stora delar av denna metodik lärs ut. Vår erfarenhet är därför att en integrering av koncepten Lean och Sex Sigma kan ge mycket positiva effekter. Genom att kombinera verktyg och metoder från båda koncepten kan man nå långt. Du som idag är kunnig inom Lean, kan alltså få ut mycket av att lära dig Sex Sigma genom en Black Belt-utbildning och du som är kunnig inom Sex Sigma kan på motsvarande sätt vinna mycket på att följa vår Leanledarutbildning. För att förtydliga denna kompetens har vi infört en ny diplomering i form av Master Lean Sex Sigma , vilket just innebär att man över tiden genomgår vår Black Belt-utbildning och vårt Leanledarprogram. Lycka till med förbättringsarbetet! Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates

Lämna ett svar