För att göra rätt krävs kunskap!

Detta är ett påstående som är en självklarhet inom de flesta områden. Vem skulle vilja gå till en läkare utan formell utbildning, flyga med ett flygplan där piloten saknade flygcertifikat eller anställa en ekonomichef utan ekonomutbildning? Hela vårt samhälle bygger på ett skolsystem där vi först lär oss att läsa och räkna för att senare bygga vidare med lärande avseende saker vi behöver i livet.

 

Men hur ser det ut i kvalitetsprofessionen?

I förhållande till andra yrkesroller i en verksamhet är vår kompetens ganska otydligt definierad och det föreligger dessutom stora variationer vilken formell utbildning de som arbetar i professionen har. En undersökning som genomfördes för några år sedan av Kungliga Tekniska Högskolan visade att 69 % av de 550 tillfrågade kvalitetscheferna i svenskt näringsliv hade mindre än en veckas formell utbildning inom sitt sakområde. Detta skapar en mängd olika problem.

Många kvalitetssatsningar har över åren inte lett till önskade resultat eller helt och hållet runnit ut i sanden. Allt för ofta som en följd av att man inte haft de kunskaper som krävts för att planera och genomföra det man gett sig in i. Ledare har sällan det engagemang som krävs för att nå framgång, ett problem som delvis också beror på bristande kunskap och förståelse hos dagens beslutsfattare gällande kvalitet och förbättringsarbete. Idag finns det ett stort behov av att samverka både inom organisationen och med externa kunder och leverantörer. Ofta försvåras samverkan av att synen på kvalitet och kunskaperna gällande hur man ska arbeta med förbättringar skiljer sig mycket. Ett stort problem i kvalitetsvärlden är dessutom att fokus läggs på den senaste frälsningsläran och att arbetet i allt för stor utsträckning styrs av trender, vilket kan förklaras av att bristande kunskaper gör oss mer lättpåverkade och mottagliga för det som är modernt. Branschens otydliga och fragmenterade kompetens gör det även svårt för många kvalitetsprofessionella att få den acceptans och prioritet i ledningsarbetet som de behöver.

Kvalitet utgör ett mycket omfattande kompetensområde som omfattar allt från beteendevetenskapliga metoder för att utveckla ledarskap och verksamhetskultur till statistiska metoder för att analysera processdata och lösa komplexa problem. I Europa saknas idag gemensamma riktlinjer för kvalitetkompetensens innehåll. I Japan, USA och Kina har man dock sedan länge skapat sådana riktlinjer. I USA har t ex ASQ upprättat tydliga ”body of knowledge” sedan 1960-talet gällande denna kompetens. I figuren nedan framgår viktiga kunskapsområden som ingår i den totala kvalitetskompetensen.

 • Ledarskap och strategi
 • Kulturutveckling och medarbetarskap
 • Kundfokus och kundrelationer
 • Uppföljning, utvärdering och analys
 • Innovation och produktutveckling
 • Processorientering och processledning
 • Ledningssystem och revision
 • Förebyggande arbete och riskhantering
 • Förbättring genom problemlösning, flödesutveckling och innovation
 • Leda förbättring och förändring
 • Leverantörssamverkan och inköpskvalitet

 

För att komma vidare och nå framgång med en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbete är det av mycket stor vikt att denna kunskap till fullo finns inom kvalitetsfunktionen. De personer som leder och driver en organisations kvalitetsverksamhet måste vara grundade i hela denna kunskapsmassa. I praktiken handlar detta om att satsa hårt på utbildning och kompetensutveckling. Utan kunskaper lär misslyckandet vara nästan säkert. Något som t ex tydligt visat sig i den stora andel av alla startade Leansatsningar som tyvärr runnit ut i sanden de senaste åren. En Svensk studie visade här om året att endast en av tio startade satsningar blev framgångsrika. Orsaken är inte brister i Leankonceptet utan det handlar om bristande kunskap om hur Lean ska föras in i verksamheten och sedan drivas framgångsrikt.

Det finns dock vägar att tillägna sig denna kunskap och lära. Redan 1989 genomförde Sandholm Associates sin Kvalitetschefskurs för första gången. Över åren har denna kurs kommit att bli en unik plattform för lärande av kvalitetskompetens. Kursen består av 22 dagar i klassrum fördelade på 8 block som genomförs under ett drygt halvår. Tusentals kvalitetschefer från både privata och offentliga verksamheter har över åren följt kursen och ett stort antal företag har valt att använda kursen som en obligatorisk grundutbildning för sina kvalitetschefer.

Kursen utvecklas ständigt och motsvarar vad som krävs för att framgångsrikt leda kvalitets- och förbättringsarbetet i en verksamhet och ger förståelse för samtliga kompetensområden som diskuteras ovan. Själva anser vi att en kunskap motsvarande denna kurs måste finnas i alla organisationer om framgång ska kunna nås. Även om en stor mängd kvalitetschefer har genomgått Sandholm Associates Kvalitetschefskurs så har dock en överväldigande majoritet av de som arbetar kvalitetsfrågor fortfarande inte fått möjlighet att tillägna sig de kunskaper som finns att tillgå. Med tanke på hur mycket pengar och kraft som investeras i olika kvalitetssatsningar så är denna utbildning en billig investering i att dessa satsningar får en god möjlighet att lyckas.

Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till mig!

 

Lämna ett svar