Chefsutbildning

Chefsutbildning genomförs ofta som en del i en större satsning på kvalitet, förbättringsarbete samt kundorienterad verksamhetsutveckling. En förutsättning för att sådana satsningar ska ge fina resultat är att alla verksamhetens chefer förstår betydelsen av detta arbete, är engagerade samt besitter de kunskaper som krävs för att utöva sin egen roll och ta ansvar.

Chefsutbildningar kan utformas och genomföras på många olika sätt. Vi genomför löpande allt från kortare introduktionsseminarium för en verksamhets samtliga chefer till omfattande utbildningsprogram där genuina kunskaper utvecklas och organisationens chefer. I det senare fallet består vanligen utbildningen av en kombination av seminarium, lektioner, workshopar och arbetsuppgifter som genomförs under en längre tidsperiod.

En mycket vanlig och populär form av chefsutbildning är sk Sponsorutbildningar som syftar till att ge organisationens chefer de kunskaper som krävs för att agera uppdragsgivare (sponsorer) till i verksamheten initierade förbättringsprojekt. Ofta är denna roll förknippad med Sex Sigma och/eller Lean men är av lika stor vikt inom alla former av förbättringsarbete. En Sponsorutbildning genomförs vanligen på 1 till 3 dagar. För att ytterligare lyfta chefernas förmåga att kunna leda förbättringsarbete kan detta även kombineras med en bältesutbildning (Yellow, Green eller Black Belt) enligt Sex Sigma. En kortare endagars Sponsorutbildning finns även i vårt öppna kursprogram.

Chefsutbildningar kan dock även vara av annat slag. Exempel på andra vanliga inriktningar på chefsutbildningar är Kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling, Ledarskap för ständiga förbättringar, Processledning och processutveckling samt Förändringsledning och medarbetarskap.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.