Specialistutbildning

Vår erfarenhet är att det är av mycket stor vikt för en satsnings framgång att en verksamhet tidigt i arbetet satsar på att utveckla egen intern expertis inom det aktuella området.  Härigenom skapas förmåga att kunna fatta rätt beslut i sakfrågor, löpande stödja det pågående arbetet samt anpassa satsningen till den interna situationen och kulturen. Kompetenta stödjande roller i kvalitets- och förbättringsarbetet borgar dessutom för att verksamheten kan planera och driva arbetet självständigt och undvika ett olyckligt konsultberoende.

Specialistutbildningar kan t ex bestå av utbildning av kvalitetschefer, förbättringsledare, Black Belts enligt Sex Sigma, Leanledare, processutvecklare, processägare, analytiker, kvalitetsrevisorer och produktutvecklingsspecialister (DFSS). Sådana utbildningar kan antingen genomföras verksamhetsinternt eller bestå av deltagande i Sandholm Associates öppna utbildningar. Under en kompetensuppbyggnadsfas erhåller dessutom nyutbildade interna specialister ett planerat mentorskap från Sandholm Associates erfarna konsulter.  Efter behov tar vi även fram fullständigt skräddarsydda specialistutbildningar.

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.