Hållbarhet handlar om kvalitet och ständig förbättring

Debatten och diskussionerna om hållbarhet är intensiva runt om i samhället. Hållbarhet är ett omfattande begrepp. Ytterst handlar hållbarhet om att säkerställa en god framtid för nästa generation. Att hushålla med ändliga resurser är centralt i detta. Mer specifikt kan begreppet brytas ner i ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet (Bruntlandrapporten). Osäkerheten är dock stor om hur vi ska kunna påverka och förbättra hållbarhetsutvecklingen, medan vi anser att hållbarhet handlar om kvalitet och ständig förbättring.

 

Hållbarhet – mer än bara resursförbrukning

I debatten låter det ofta som det enda som kan påverka hållbarhetsutvecklingen positivt är att minska vår resursförbrukning, något som ytterst torde kräva att vi minskar vår konsumtion och tillväxt. Givetvis har detta en direkt påverkan på den ekologiska hållbarheten, men att bromsa konsumtion och tillväxt är inte särskilt enkelt. Särskilt som vi lever i en marknadsekonomi där tillväxt är en förutsättning för ekonomi och tillgång på arbetstillfällen. Här kan man t o m skönja ett motsatsförhållande inom hållbarhetsområdet. Om vi för att förbättra miljö och ekologisk hållbarhet sänker resurskonsumtionen, finns stor risk att ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet försämras. Kanske är detta just huvudskälet till att det är så svårt.

Det finns dock en annan väg som vanligen glömts bort. Denna handlar om värdeskapande förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling. Idag förbrukar vi nämligen enorma resurser som inte skapar värde för någon. Det handlar alltså om rena slöserier. Dessa blir mycket påtagliga då man arbetar med kvalitetsbristkostnadsanalyser, processtudier, problemlösning, värdeflödesanalyser, etc, där det är lätt att förvånas över hur liten del av de insatser som används för att producera tjänster och varor som verkligen bidrar direkt till värdeskapandet.
Utöver direkta slöserier, orsakade av att resurser förbrukas utan att kundvärde skapas, finns en rad andra samband mellan kvalitet, verksamhetsutveckling och hållbarhet. Det som behövs är ett ökat fokus på kunderna och att man skaffar sig kunskaper om vad som är deras behov, vilket skapar bättre förutsättningar att utveckla produkter med rätt kvalitet och därigenom minimera resursanvändandet. Genom att leverera produkter med längre livslängd och högre kvalitet bidrar man ofta till att minska det onödiga resursanvändandet.
Ekonomisk hållbarhet handlar mycket om att motverka kortsiktighet och suboptimering. Detta ligger i stor utsträckning i linje med förutsättningarna för ett välfungerande verksamhetsutvecklingsarbete som är långsiktigt och kontinuerligt. Verksamheter som över tiden utvecklas utifrån vad som är viktigt för deras kunder utvecklas samtidigt naturligt mot en god ekonomisk situation. Kvalitet och kundnytta driver lönsamhet och framgång.

 

Social hållbarhet skapar motivation och arbetsglädje

Ekonomisk hållbarhet är på vissa sätt även länkad till social hållbarhet och socialt ansvarstagande. Verksamheter med sund ekonomi skapar säkra arbetstillfällen och kan investera omfattande resurser i att utveckla och vårda sina anställda. Dessutom finns förutsättningar att ta ett socialt ansvar för samhället även utanför den egna organisationen. Det motsatta gäller förmodligen ofta verksamheter med styrs utifrån osund, bristande och kortsiktig ekonomi. Utöver detta finns fler samband mellan verksamhetsutveckling och social hållbarhet. Människor som verkar i organisationer med starkt fokus på utveckling och förbättring engageras i förbättringsarbetet, deras idéer tas tillvara och de kan tillsammans påverka verksamhetens resultat. Detta skapar en naturlig motivation, arbetsglädje och tillfredställelse hos den egna personalen.

Sammantaget kan konstateras att en mycket viktig faktor för att skapa en mer hållbar utveckling är att ständigt utveckla och förbättra företag och andra organisationer. Viktigt är därför att hållbarhetsområdet länkas samman med verksamhetsutvecklingsområdet. Många av de koncept, metoder och verktyg som används i förbättringsarbete borde bli naturliga i hållbarhetsarbetet. På detta sätt kan vi skapa en situation där både kunder, ägare, medarbetare och naturen blir vinnare!

 

 

Välkommen på konferens 21 oktober 2016
Tema: Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar

Mer information och anmälan hittar du här!

Lämna ett svar