Nu är snart framtidens förbättringsstandard här!

På senare år har det varit ganska rörigt i förbättrings- och problemlösningsarbetet. En mängd olika koncept och metoder har varit populära. Osäkerheten om vad man ska välja har ofta varit stor. Är Sex Sigma bättre än Lean? Eller är det Kaizen som gäller? Eller TQM som japanerna vanligen kallar detta? Ska man använda DMAIC, PDCA eller 8D? Eller någon annan modell som en konsult, författare eller organisation hittat på?

Tränger man djupare in i kunskapen finner man att det i mångt och mycket handlar om samma saker. I grunden utgör framgångsrik problemlösning ett generellt förfarande. Bra förbättringsarbete bygger på samma sätt på en mängd olika faktorer som alla är gemensamma oberoende av vilken metod man väljer. Floran av olika koncept skapar dock allt för ofta osäkerhet, frustration och felaktigt metodfokus. Behovet av ett gemensamt generiskt sätt att se på förbättringsarbete och problemlösning är därför idag stort.

Just detta är något som European Organization for Quality (EOQ) uppmärksammat. En följd av detta är att man för två år sedan inledde arbetet med att ta fram en ny europeisk standard för förbättringsarbete. Ett tillvägagångssätt som kan innefatta all den metodik och kompetens som finns i dagens olika koncept och modeller men som samtidigt kan bidra med ett betydligt bättre helhetstänkande samt en tydligare och mer lättbegriplig överblick.

Arbetet med att utveckla denna nya standard bedrivs inom IAQ (International Academy for Quality) och leds av den internationella kvalitetsexperten Greg Watson. Sandholm Associates Vd Lars Sörqvist är djupt involverad i projektet som för övrigt bestått av en grupp utvalda kvalitetsexperter från både näringsliv och industri runt om i Europa. Kopplingar finns även utanför europa genom bl a China Association for Quality CAQ), American Society for Quality (ASQ) och Japanese Union for Scientists and engineers (JUSE).

Idag har arbetet med denna gemensamma europeiska standard nått den fas där tillämpade projekt håller på att startas upp i företag och organisationer runt om i Europa för att empiriskt testa och utvärdera det upplägg som tagits fram. De första pilotprojekten initieras just nu i Tyskland, Norge, Finland och Portugal. Även svenska företag och organisationer med som är intresserade av att delta är välkomna att medverka.

Välkomna till konferens på temat ”Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar”!

Den 21 oktober ordnar KTH, SIQ och Sandholm Associates för 8:de gången en konferens på KTH om förbättringsarbete. Denna gång är temat hur framtidens förbättringsarbete håller på att utvecklas. Kopplingar till innovation och hållbarhet kommer att belysas. På konferensen kommer deltagarna att få en djupare inblick i hur den framtida EOQ-standarden för förbättringsarbete kommer att se ut. Arbetsgruppens projektledare Greg Watson kommer att berätta om detta. Detta är en konferens som du som arbetar med förbättringar och problemlösning inte bör missa!

 

Välkommen på konferens 21 oktober 2016
Tema: Hållbarhet, innovation och ständiga förbättringar

Mer information och anmälan hittar du här!

 

Om du och din verksamhet skulle vara intresserade av att medverka i svenska pilotprojekt där denna modell kommer att testas, som en del i dess utveckling, är du välkommen att kontakta Lars Sörqvist på lars.sorqvist@sandholm.se

Lämna ett svar