Nu är snart framtidens förbättringsstandard här!

På senare år har det varit ganska rörigt i förbättrings- och problemlösningsarbetet. En mängd olika koncept och metoder har varit populära. Osäkerheten om vad man ska välja har ofta varit stor. Är Sex Sigma bättre än Lean? Eller är det Kaizen som gäller? Eller TQM som japanerna vanligen kallar detta? Ska man använda DMAIC, PDCA eller 8D? Eller någon annan modell som en konsult, författare eller organisation hittat på?

Tränger man djupare in i dessa koncept, metoder och modeller så finner man att det i mångt och mycket handlar om samma saker. I grunden utgör framgångsrik problemlösning ett generellt förfarande. Bra förbättringsarbete bygger på samma sätt på en mängd olika faktorer som alla är gemensamma oberoende av vilken metod man väljer. Floran av olika koncept skapar dock allt för ofta osäkerhet, frustration och felaktigt metodfokus. Behovet av ett gemensamt generiskt sätt att se på förbättringsarbete och problemlösning är därför idag stort.

Just detta är något som European Organization for Quality (EOQ) uppmärksammat. En följd av detta är att man för tre år sedan inledde arbetet med att ta fram en ny europeisk standard för förbättringsarbete. Ett tillvägagångssätt som kan innefatta all den metodik och kompetens som finns i dagens olika koncept och modeller men som samtidigt kan bidra med ett betydligt bättre helhetstänkande samt en tydligare och mer lättbegriplig överblick.

Arbetet med att utveckla denna nya standard bedrivs inom IAQ (International Academy for Quality) och leds av den internationella kvalitetsexperten Greg Watson. Sandholm Associates Vd Lars Sörqvist är djupt involverad i projektet som vice projektledare. Gruppen består för övrigt ett antal utvalda kvalitetsexperter från både näringsliv och industri runt om i Europa. Kopplingar finns även utanför Europa genom deltagande från bl a China Association for Quality CAQ), American Society for Quality (ASQ) och Japanese Union for Scientists and engineers (JUSE).

Idag har arbetet med denna gemensamma europeiska standard nått den fas där tillämpade projekt håller på att startas upp i företag och organisationer runt om i Europa för att empiriskt testa och utvärdera det upplägg som tagits fram. De första pilotprojekten initieras just nu i Tyskland, Norge, Finland och Portugal. Även svenska företag och organisationer med som är intresserade av att delta är välkomna att medverka. Om du och din verksamhet skulle vara intresserade av att medverka i svenska pilotprojekt där denna modell kommer att testas, som en del i dess utveckling, är du välkommen att kontakta mig på lars.sorqvist@sandholm.se

 

Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates

Lämna ett svar