Satsar på mer kunskaper om statistiska metoder i produktutvecklingen

Inom produktutvecklingen hos Husqvarna Group testas varje detalj minutiöst för att säkerställa kvaliteten. En viktig aspekt är också att se till att det inte finns statistiska osäkerheter i de mätningar som görs.

 

Bild: Husqvarna Group

Bild: Husqvarna Group

Flertalet av de produkter som Husqvarna Group utvecklar är komplexa produkter utvecklade för att uppfylla höga förväntningar hos professionella användare. Särskilt när det gäller tillförlitlighet, hållbarhet och ergonomi. – Det är viktigt för oss att ständigt utvecklas och ligga i linje med de förväntningar våra kunder har på produkterna. För att inte halka efter i konkurrensen måste vi hela tiden se till att förbättringstakten minst ligger i nivå med, men helst över, våra främsta konkurrenter. Vi måste även ha en bra dialog med våra kunder så att vi verkligen förstår vilka behov de har, så att vi snabbt kan anpassa oss till förändringar i kundförväntningarna, berättar Product Quality Director Runo Malkolmsson.

 

Viktigt med bra underlag inför produktion

Varje nyutvecklad produkt och ingående detalj testas minutiöst både i låntidsprovning i lab-miljö och i fält. Det är viktigt  att följa upp status för varje enskild provning och utifrån detta fastställa när man känner sig säker på att det finns ett tillräckligt bra underlag för att frisläppa i produktion. – Naturligtvis finns, när det närmar sig frisläppandet av produkter, en viss nervositet i styrgrupperna. Har vi testat allt som kan tänkas vara relevant? Och framförallt, hur säkra är vi på att resultaten har en tillräckligt hög konfidensgrad så att inte osäkerheten i stickprovsmätta populationsparametrar är större än vad som överenskommits.

Satsar på kompetensutveckling

Att använda statistiska metoder inom produktionsprocesserna har under lång tid varit ett väl utnyttjat kvalitetsverktyg inom Husqvarna Group. Inom produktutvecklingsprocessen har det tills idag inte använts som ett uttalat kvalitetsverktyg, även om det implicit inom vissa områden utnyttjats frekvent även där, framförallt av R&D och Lab. – Som ett delmål i det ständigt pågående förbättringsarbetet inom utvecklingen av kvalitetsmetoder har vi beslutat att höja kompetensnivån inom produktkvalitetsgruppen. Målsättningen är att vi i slutänden ska bli ännu bättre på att göra adekvata riskbedömningar baserade på existerande statistiska data, och att med hjälp av dessa data kunna fatta de rätta besluten baserade på ovedersägliga fakta, säger Runo Malkolmsson. Därför ska man nu genomföra ett antal kurser ledda av Sandholm Associates för flera personer inom produktutveckling och produktkvalitet, för att öka kunskapen, främst inom praktisk statistik.

Runo Malkomsson, Husqvarna Group

Runo Malkomsson, Husqvarna Group

 

 

Utbildningar där du kan lära dig mer om produktutveckling och statistiska metoder;

(klicka på resp kursnamn för mer info)

 

Lämna ett svar