Staffan Renhorn Seniorkonsult & utbildare

Staffan Renhorn är knuten till Sandholm Associates som konsult och utbildare inom Lean med tonvikt och huvudsaklig fokusering på tjänsteverk-samheters behov och samspelet med verksamhetens IT-stöd.  Hans första kontakter med det arbetssätt som idag beskrivs som Lean togs inom Digital Equipment under 1990 i ett projekt att processorientera reparation av datorer/komponenter och materialförsörjning och har sedan dess tillämpat principerna för Lean i uppdrag i tjänsteverksamhet och administrativa processer både som utbildare och konsult. Exempel på genomförda uppdrag och utbildningar är, värdeflödesanalys, Lean värdegrund, ledarskap i Lean, systemtänkande och processorientering. Renhorn är även regelbundet anlitad som föreläsare kring tillämpning av Lean i tjänste- och administrativ verksamhet och IT.

Staffan Renhorn har utöver djupa kunskaper i Lean och Sex Sigma, lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och marknadsföring i IT-företag som Oracle, IBM, Digital Equipment och även i mindre företag där han arbetat i etableringsfasen med affärsutveckling. I bolagen har han arbetat i många olika roller, som specialist och chef och projektansvarig för både kundprojekt och i interna utvecklingsprojekt, bland annat strategisk kunskapshantering baserat på japanska principer utvecklade och identifierade av Nonaka och Takeuchi.

Staffan Renhorn har marknadsekonomexamen från IHM Business School med inriktning på tjänster och har även deltagit i ett stort antal företagsinterna utbildningsprogram inom bland annat projektledning, kvalitetsarbete, tekniska utbildningar, personalutveckling och försäljning. Under sin tid på Digital Equipment ingick Staffan Renhorn i det interna chefsutvecklingsprogrammet. Staffan är utbildad Black Belt inom Sex Sigma.

Lämna ett svar